1. Đang bảo trì toàn forum, AE báo lỗi & yêu cầu hỗ trợ tại đây !!!

  Hiện tại BQT đang tiến hành nâng cấp bảo trì toàn forum ChoiMobile, anh em trong quá trình sử dụng nếu gặp bất cứu lỗi gì vui lòng báo lỗi hoặc yều cầu hỗ trợ tại topic này !!! Cảm ơn anh em, chúc anh em nghỉ tết vui vẻ mạnh khỏe
 2. Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn

  - Phương châm hoạt động của diễn đàn?
  - Đối với anh em mới lập nick cần chú ý gì?
  - Đối với anh em tìm ROM cần chú ý gì?
  - Dành cho anh em vọc vạch, mod ROM?
 3. ANH EM CHÚ Ý CHỈ SỬ DỤNG CÁC HOST SAU ĐỂ UPLOAD/DOWNLOAD FILE !

Thông tin build.prop LG G4

Thảo luận trong 'LG G4' bắt đầu bởi MạnhIT, 2 Tháng 5 2015.

 1. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,951
  Đã được thích:
  5,182
  Mã:
  # begin build properties
  # autogenerated by buildinfo.sh
  ro.build.id=LMY47D
  ro.build.display.id=LMY47D
  ro.build.version.incremental=1511216314f87
  ro.build.version.sdk=22
  ro.build.version.codename=REL
  ro.build.version.all_codenames=REL
  ro.build.version.release=5.1
  ro.build.date=Wed Apr 22 16:35:11 KST 2015
  ro.build.date.utc=1429688111
  ro.build.type=user
  ro.build.user=jenkins
  ro.build.host=LGEACI6R1
  ro.build.tags=release-keys
  ro.build.flavor=p1_kt_kr-user
  ro.product.model=LG-F500K
  ro.product.brand=lge
  ro.product.name=p1_kt_kr
  ro.product.device=p1
  ro.product.board=msm8992
  # ro.product.cpu.abi and ro.product.cpu.abi2 are obsolete,
  # use ro.product.cpu.abilist instead.
  ro.product.cpu.abi=arm64-v8a
  ro.product.cpu.abilist=arm64-v8a,armeabi-v7a,armeabi
  ro.product.cpu.abilist32=armeabi-v7a,armeabi
  ro.product.cpu.abilist64=arm64-v8a
  ro.product.manufacturer=LGE
  ro.product.locale.language=ko
  ro.product.locale.region=KR
  ro.wifi.channels=
  ro.board.platform=msm8992
  # ro.build.product is obsolete; use ro.product.device
  ro.build.product=p1
  # Do not try to parse description, fingerprint, or thumbprint
  ro.build.description=p1_kt_kr-user 5.1 LMY47D 1511216314f87 release-keys
  ro.build.fingerprint=lge/p1_kt_kr/p1:5.1/LMY47D/1511216314f87:user/release-keys
  ro.build.characteristics=default
  ro.lge.lguiversion=4.2
  # end build properties
  #
  # from device/lge/alphap/qcom/device/msm8992/system.prop
  #
  #
  # system.prop for plutonium
  #
  
  rild.libpath=/vendor/lib64/libril-qc-qmi-1.so
  rild.libargs=-d /dev/smd0
  persist.rild.nitz_plmn=
  persist.rild.nitz_long_ons_0=
  persist.rild.nitz_long_ons_1=
  persist.rild.nitz_long_ons_2=
  persist.rild.nitz_long_ons_3=
  persist.rild.nitz_short_ons_0=
  persist.rild.nitz_short_ons_1=
  persist.rild.nitz_short_ons_2=
  persist.rild.nitz_short_ons_3=
  ril.subscription.types=NV,RUIM
  DEVICE_PROVISIONED=1
  # sehoon.lee@lge.com
  # Start in global mode
  #ro.telephony.default_network=10
  
  debug.sf.hw=1
  debug.egl.hw=1
  debug.composition.type=c2d
  persist.hwc.mdpcomp.enable=true
  persist.mdpcomp.4k2kSplit=1
  # BSP Perf
  #persist.mdpcomp_perfhint=50
  debug.mdpcomp.logs=0
  persist.metadata_dynfps.disable=true
  persist.hwc.ptor.enable=true
  dalvik.vm.heapsize=36m
  dev.pm.dyn_samplingrate=1
  persist.demo.hdmirotationlock=false
  
  ro.hdmi.enable=true
  persist.speaker.prot.enable=false
  #0 is default(30 min)
  persist.spkr.cal.duration=0
  qcom.hw.aac.encoder=true
  #
  # system props for the cne module
  #
  persist.cne.feature=1
  
  #system props for the MM modules
  
  media.stagefright.enable-player=true
  media.stagefright.enable-http=true
  media.stagefright.enable-aac=true
  media.stagefright.enable-qcp=true
  media.stagefright.enable-fma2dp=true
  media.stagefright.enable-scan=true
  mmp.enable.3g2=true
  mm.enable.smoothstreaming=true
  media.aac_51_output_enabled=true
  
  #3314291: Decimal sum after adding FLAC parser flag 131072
  #37491 is decimal sum of supported codecs in AAL
  #codecs: DivX DivXHD AVI AC3 ASF AAC QCP DTS 3G2 MP2TS
  #mm.enable.qcom_parser=3183219
  #codecs: FLAC Only for FLAC Offload [lg-audioplayer@lge.com]
  mm.enable.qcom_parser=131072
  
  # Enable AwesomePlayer stats
  persist.debug.sf.statistics=1
  
  # Print clip name being played
  media.stagefright.log-uri=1
  
  # VIDC: debug_levels
  # 1:ERROR 2:HIGH 4:LOW 0:NOLOGS 7:AllLOGS
  vidc.debug.level=1
  
  # Additional i/p buffer in case of encoder DCVS
  vidc.enc.dcvs.extra-buff-count=2
  
  #
  # system props for the data modules
  #
  ro.use_data_netmgrd=true
  persist.data.netmgrd.qos.enable=true
  persist.data.mode=concurrent
  ro.data.large_tcp_window_size=true
  
  #system props for time-services
  persist.timed.enable=true
  
  #
  # system prop for opengles version
  #
  # 196608 is decimal for 0x30000 to report major/minor versions as 3/0
  # 196609 is decimal for 0x30001 to report major/minor versions as 3/1
  ro.opengles.version=196609
  
  # System property for cabl
  # disable cabl seulgi.lee@lge.com
  ro.qualcomm.cabl=0
  
  # sehoon.lee@lge.com
  #
  # System props for telephony
  # System prop to turn on CdmaLTEPhone always
  #telephony.lteOnCdmaDevice=1
  
  #
  # System props for bluetooth
  # System prop to turn on hfp client
  bluetooth.hfp.client=1
  
  
  #Simulate sdcard on /data/media
  #
  persist.fuse_sdcard=true
  
  #system prop for Bluetooth SOC type
  qcom.bluetooth.soc=rome
  #BT_S: [CONBT-1247] Disable A4WP&WIPOWER
  #system prop for A4WP profile support
  ro.bluetooth.a4wp=false
  
  #system prop for wipower support
  ro.bluetooth.wipower=false
  #BT_E: [CONBT-1247] Disable A4WP&WIPOWER
  #Set this true as ROME on 8992 always comes with Wipower programmed
  #and triggering embedded mode by deafult
  persist.BT3_2.version=true
  
  #
  #snapdragon value add features
  #
  ro.qc.sdk.audio.ssr=false
  ##fluencetype can be "fluence" or "fluencepro" or "none"
  #ro.qc.sdk.audio.fluencetype move to model/audio_config.mk
  #ro.qc.sdk.audio.fluencetype=none junday.lee@lge.com
  persist.audio.fluence.voicecall=true
  persist.audio.fluence.voicerec=false
  persist.audio.fluence.speaker=true
  
  ro.qc.sdk.sensors.gestures=true
  ro.qc.sdk.gestures.camera=false
  ro.qc.sdk.camera.facialproc=false
  #property to enable user to access Google WFD settings.
  persist.debug.wfd.enable=1
  #property to choose between virtual/external wfd display
  persist.sys.wfd.virtual=0
  # seiwhan.chun@lge.com
  tunnel.audio.encode = false
  #enable gapless by default
  # sungbo0.jung@lge.com
  audio.offload.gapless.enabled=yes
  
  #Buffer size in kbytes for compress offload playback
  audio.offload.buffer.size.kb=32
  
  #Enable offload audio video playback by default
  #LGE_CHANGED
  av.offload.enable=false
  
  #Disable 16 bit PCM offload by default
  #LGE_CHANGED
  audio.offload.pcm.16bit.enable=false
  
  #Enable 24 bit PCM offload by default
  audio.offload.pcm.24bit.enable=true
  
  #Set offload audio duration sungbo0.jung@lge.com
  audio.offload.min.duration.secs=30
  
  #property to enable VDS WFD solution
  persist.hwc.enable_vds=1
  
  #property for vendor specific library
  ro.vendor.at_library=libqti-at.so
  ro.vendor.gt_library=libqti-gt.so
  
  #hwui properties
  ro.hwui.texture_cache_size=72
  ro.hwui.layer_cache_size=48
  ro.hwui.r_buffer_cache_size=8
  ro.hwui.path_cache_size=32
  ro.hwui.gradient_cache_size=1
  ro.hwui.drop_shadow_cache_size=6
  ro.hwui.texture_cache_flushrate=0.4
  ro.hwui.text_small_cache_width=1024
  ro.hwui.text_small_cache_height=1024
  ro.hwui.text_large_cache_width=2048
  ro.hwui.text_large_cache_height=1024
  
  # enable navigation bar
  qemu.hw.mainkeys=0
  
  #enable voice path for PCM VoIP by default
  # BSP Audio
  use.voice.path.for.pcm.voip=false
  
  #selects CoreSight configuration to enable
  persist.debug.coresight.config=stm-events
  
  #System property for FM transmitter
  ro.fm.transmitter=false
  
  # sungbo0.jung@lge.com
  audio.offload.passthrough=false
  audio.offload.multiple.enabled=true
  
  #property to display Airplane Mode Pop-Up sehoon.lee@lge.com
  ro.airplane.phoneapp=1
  
  # property for oom values
  ro.sys.fw.bg_cached_ratio=0.33
  ro.sys.fw.mOomAdj1=0
  ro.sys.fw.mOomAdj2=1
  ro.sys.fw.mOomAdj3=2
  ro.sys.fw.mOomAdj4=3
  ro.sys.fw.mOomAdj5=9
  ro.sys.fw.mOomAdj6=15
  ro.sys.fw.mOomMinFree1=73728
  ro.sys.fw.mOomMinFree2=92160
  ro.sys.fw.mOomMinFree3=110592
  ro.sys.fw.mOomMinFree4=129024
  ro.sys.fw.mOomMinFree5=225000
  ro.sys.fw.mOomMinFree6=325000
  #property to xlog panic enable
  debug.xlog.panic.enable=0
  
  #property to xlog dump enable
  debug.xlog.reg_dump.enable=0
  
  #property to xlog default enable
  debug.xlog.default.enable=0
  
  #
  # ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
  #
  log.tag.GpsLocationProvider=DEBUG
  log.tag.LocationManagerService=DEBUG
  log.tag.NlpProxy=DEBUG
  log.tag.LocSvc_java=DEBUG
  log.tag.LgeGpsIndicator=DEBUG
  ro.build.target_operator=KT
  ro.build.target_country=KR
  ro.lge.swversion=F500K10d
  ro.lge.swversion_short=V10d
  ro.lge.swversion_rev=0
  ro.lge.factoryversion=LGF500KAT-00-V10d-KT-KR-APR-22-2015+0
  ro.telephony.default_network=9
  ro.lge.lcd_default_brightness=145
  telephony.lteOnCdmaDevice=0
  persist.lg.data.usim_mobility=true
  ro.config.ringtone=01_Life_Is_Good.ogg
  ro.config.notification_sound=Crystal.ogg
  ro.config.alarm_alert=Melody_Alarm.ogg
  ro.config.timer_alert=Timer.ogg
  ro.config.vc_call_vol_steps=9
  ro.config.vc_call_vol_default=5
  tangible_device_config=B1BCNAOTNA
  ro.lge.vib_magnitude_index=0,1044,1276,1508,1740,1972,2088,2204
  lge.normalizer.param=version2.0/false/13/true/8000/1/3000/0.5
  ro.sdcrypto.syscall=382
  ro.setupwizard.mode=DISABLED
  ro.com.google.apphider=off
  ro.com.google.gmsversion=5.1.1
  ro.com.google.clientidbase=android-om-lge
  ro.com.google.clientidbase.ms=android-kt-kr
  ro.com.google.clientidbase.yt=android-om-lge
  ro.com.google.clientidbase.am=android-kt-kr
  ro.com.google.clientidbase.gmm=android-om-lge
  lge.nfc.vendor=nxp
  wlan.lge.wifidisplay=both
  ro.lge.capp_splitwindow=true
  persist.splitwindow.support_all=false
  ro.lge.capp_ZDi_O=true
  lge.zdi.actionsend=false
  lge.zdi.onactivityresult=true
  lge.zdi.dragdropintent=false
  ro.lge.qslide.max_window=2
  ro.sf.lcd_density=640
  persist.data.netmgrd.qos.enable=false
  persist.sys.strictmode.disable=true
  ro.opengles.version=196609
  ro.hwui.texture_cache_size=72
  ro.hwui.layer_cache_size=48
  ro.hwui.r_buffer_cache_size=8
  ro.hwui.path_cache_size=32
  ro.hwui.gradient_cache_size=1
  ro.hwui.drop_shadow_cache_size=6
  ro.hwui.texture_cache_flushrate=0.4
  ro.hwui.text_small_cache_width=1024
  ro.hwui.text_small_cache_height=1024
  ro.hwui.text_large_cache_width=2048
  ro.hwui.text_large_cache_height=1024
  persist.audio.fluence.voicecall=true
  persist.audio.fluence.speaker=true
  ro.lge.gons.enable=true
  wlan.lge.gons.scan.completed=false
  wlan.lge.gons.scan.scanonly=false
  persist.service.avrcp.browsing=1
  persist.audio.nsenabled=OFF
  persist.audio.voice.clarity=off
  persist.audio.handset_rx_type=DEFAULT
  ro.qc.sdk.audio.fluencetype=nxp
  audio.offload.24bit.enable=1
  audio.offload.pcm.enable=true
  audio.spkr_prot_status=enabled
  audio.spkr_prot_in_voicecall=enabled
  persist.audio.dual_audio=ON
  persist.audio.twin_headset=ENABLE
  persist.audio.twin_headset_on=1
  persist.debug.sensors.hal=i
  debug.qualcomm.sns.daemon=i
  debug.qualcomm.sns.libsensor1=e
  persist.sensors.mag_filter_size=8
  persist.qcril.disable_retry=true
  ro.com.android.dataroaming=false
  ro.afwdata.LGfeatureset=KTBASE
  ro.support_mpdn=true
  net.tethering.noprovisioning=true
  persist.lg.data.fd=-1
  ro.frp.pst=/dev/block/bootdevice/by-name/persistent
  sys.knockon.knockoff.distance=10
  ro.lge.lcd_auto_brightness_mode=false
  ro.lge.audio_soundexception=true
  sys.lge.bnrd=0
  persist.service.main.enable=0
  persist.service.system.enable=0
  persist.service.radio.enable=0
  persist.service.events.enable=0
  persist.service.kernel.enable=0
  persist.service.packet.enable=0
  persist.service.crash.enable=0
  persist.service.power.enable=0
  persist.service.memory.enable=0
  ro.vendor.extension_library=libqti-perfd-client.so
  persist.radio.apm_sim_not_pwdn=1
  ro.carrier=unknown
  ro.lge.capp_emotional_led=true
  dalvik.vm.heapstartsize=8m
  dalvik.vm.heapgrowthlimit=256m
  dalvik.vm.heapsize=512m
  dalvik.vm.heaptargetutilization=0.25
  dalvik.vm.heapminfree=4m
  dalvik.vm.heapmaxfree=16m
  lge.signed_image=true
  ro.boot.svelte=1
  persist.sys.ssr.restart_level=ALL_ENABLE
  drm.service.enabled=true
  ro.dev.fmode=0
  ro.brightness_config=1
  wlan.chip.vendor=brcm
  wifi.lge.patch=true
  dhcp.dlna.using=false
  wlan.lge.concurrency=MCC
  wlan.lge.supportsimaka=yes
  wifi.lge.fcc=true
  wlan.lge.traffic.trigger=100
  wlan.chip.version=bcm4339
  wifi.lge.common_hotspot=true
  wlan.lge.softap5g=true
  wifi.lge.supportp2p5g=full
  wlan.lge.dcf.enable=true
  wlan.lge.passpoint_setting=true
  wlan.lge.fastroaming=true
  wlan.lge.softapwps=true
  ro.config.vibrate_type=1
  persist.dpm.feature=4
  persist.dpm.nsrm.bkg.evt=16243
  persist.sys.dpmd.nsrm=3
  persist.dpm.loglevel=7825
  ro.lge.sar.value=2
  ro.sys.fw.bg_apps_limit=32
  ro.config.max_starting_bg=128
  ro.lge.revshare=2015
  ro.lge.noise.suppression=1
  ro.lge.ns.default=0
  persist.sys.dalvik.vm.lib.2=libart.so
  dalvik.vm.isa.arm64.features=div
  dalvik.vm.isa.arm.features=div
  net.bt.name=Android
  dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
  persist.gps.qc_nlp_in_use=0
  ro.gps.agps_provider=1
  ro.pip.gated=0
  
  Credit @hoangnova@hoangnova - LGViet.com​
   
  • Mở iCloud all iPhone/iPad: 6/6S/7/7+,...
  • Mở qua IMEI, trực tiếp trên servers Apple !
  • Thời gian chờ chỉ 1-24h, 100% thành công !
  • Unlock all iPhone lock Softbank Nhật
  • Hỗ trợ máy đã báo mất: Lost/Stolen/Blacklist !
  • Unlock 100% Unlock thành công !!!
  Bài viết mới nhất
  G4 F500L có bị đột tử không ?
  G4 F500L có bị đột tử không ? bởi quyet_tv, 15 Tháng 11 2016 lúc 17:45
  Bài viết được quan tâm nhiều
  Tags:
Đang tải...