1. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  choimobile.vn-3d_recent_app.png

  Nguyên liêu:
  cần 2 file sau
  framework-res.apk: /system/framework/framework-res.apk
  SystemUI.apk: /system/app/SystemUI.apk

  Phần 1: Làm việc với framework-res.apk
  B1: Bung file bằng apktool
  Mã:
  apktool if framework-res.apk
  apktool d framework-res.apk
  
  B2: Sửa file sau: res/values/dimens.xml
  Mã:
  <dimen name="thumbnail_height">280.0dip</dimen>
  <dimen name="thumbnail_width">160.0dip</dimen>
  B3: Đóng gói framework-res.apk
  Mã:
  apktool b framework-res
  Phần 1: Làm việc với SystemUI.apk
  B1: Bung SystemUI.apk
  Mã:
  apktool d SystemUI.apk
  B2: Sửa các file xml
  - res/values/bools.xml
  sửa
  Mã:
  <bool name="config_recents_thumbnail_image_fits_to_xy">false</bool>
  thành
  Mã:
  <bool name="config_recents_thumbnail_image_fits_to_xy">true</bool>
  - res/values/strings.xml
  Thêm dòng này ở cuối
  Mã:
  <string name="recent_apps_title">Recent Apps</string>
  - res/values-vi/strings.xml
  Thêm dòng này ở cuối
  Mã:
  <string name="recent_apps_title">Ứng dụng thường chạy</string>
  - res/values/ids.xml
  Thêm 3 dòng này vào cuối
  (Chú ý có thể 3 dòng này có rồi, kiểm tra lại xem có trùng ko nhé)
  Mã:
  <item type="id" name="recents_transition_background" />
  <item type="id" name="recents_transition_placeholder_icon" />
  <item type="id" name="recents_clear" />
  - /res/layout/status_bar_no_recent_apps.xml
  Đổi phần android:textColor="@*android:color/white"
  Mã:
  <TextView android:textSize="20.0dip" android:textColor="@*android:color/white" android:gravity="center_horizontal" android:layout_gravity="center" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/status_bar_no_recent_apps" />
  - /res/layout/status_bar_expanded_header.xml
  Sửa phần:
  Mã:
  <LinearLayout android:gravity="center_vertical" android:orientation="horizontal" android:background="@drawable/notification_header_bg" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:baselineAligned="false">
  Thành:
  Mã:
  <LinearLayout android:gravity="center_vertical" android:orientation="horizontal" android:background="#ff000000" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:baselineAligned="false">
  - /res/layout-land/status_bar_recent_item.xml
  Xóa bỏ nội dung cũ và thay bằng
  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <FrameLayout android:paddingLeft="@dimen/status_bar_recents_item_padding" android:paddingRight="@dimen/status_bar_recents_item_padding" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent"
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <RelativeLayout android:layout_gravity="center_vertical" android:id="@id/recent_item" android:paddingTop="@*android:dimen/status_bar_height" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_centerInParent="true">
      <FrameLayout android:id="@id/app_thumbnail" android:background="#00000000" android:visibility="invisible" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="15.0dip" android:layout_marginRight="15.0dip" android:foreground="#00000000" android:layout_centerInParent="true">
        <ImageView android:id="@id/app_thumbnail_image" android:layout_width="137.0dip" android:layout_height="217.0dip" android:layout_marginTop="10.0dip" android:layout_marginBottom="20.0dip" />
      </FrameLayout>
      <ImageView android:gravity="center_horizontal" android:id="@id/app_icon" android:layout_width="50.0dip" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="5.0dip" android:layout_marginTop="10.0dip" android:scaleType="centerInside" android:adjustViewBounds="true" android:maxWidth="35.0dip" android:maxHeight="35.0dip" android:layout_below="@id/app_thumbnail" />
      <TextView android:textSize="@dimen/status_bar_recents_app_label_text_size" android:textColor="@color/status_bar_recents_app_label_color" android:ellipsize="marquee" android:gravity="center" android:id="@id/app_label" android:paddingTop="0.0dip" android:fadingEdge="none" android:fadingEdgeLength="0.0dip" android:layout_width="70.0dip" android:layout_height="fill_parent" android:scrollHorizontally="true" android:singleLine="true" android:layout_toRightOf="@id/app_icon" android:layout_below="@id/app_thumbnail" />
      <TextView android:textSize="@dimen/status_bar_recents_app_description_text_size" android:ellipsize="marquee" android:id="@id/app_description" android:visibility="gone" android:fadingEdge="horizontal" android:fadingEdgeLength="@dimen/status_bar_recents_text_fading_edge_length" android:layout_width="@dimen/status_bar_recents_app_label_width" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="@dimen/status_bar_recents_app_label_left_margin" android:layout_marginTop="40.0dip" android:scrollHorizontally="true" android:singleLine="true" android:layout_below="@id/app_label" android:layout_alignParentBottom="true" />
    </RelativeLayout>
  </FrameLayout>
  - /res/layout-land/status_bar_recent_panel.xml
  Xóa bỏ nội dung cũ và thay bằng
  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <com.android.systemui.recent.RecentsPanelView android:id="@id/recents_root" android:background="@drawable/sense_land" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" systemui:recentItemLayout="@layout/status_bar_recent_item"
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   xmlns:systemui="http://schemas.android.com/apk/res/com.android.systemui">
    <View android:id="@id/recents_transition_background" android:visibility="invisible" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" />
    <FrameLayout android:id="@id/recents_bg_protect" android:background="#00000000" android:clipChildren="false" android:clipToPadding="false" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:layout_alignParentBottom="true">
      <ImageView android:id="@id/recents_transition_placeholder_icon" android:visibility="invisible" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
      <com.android.systemui.recent.RecentsHorizontalScrollView android:layout_gravity="bottom|right|center" android:orientation="horizontal" android:id="@id/recents_container" android:scrollbars="none" android:fadingEdge="horizontal" android:fadingEdgeLength="@dimen/status_bar_recents_scroll_fading_edge_length" android:clipChildren="false" android:clipToPadding="false" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:layout_marginRight="@dimen/status_bar_recents_right_glow_margin" android:stackFromBottom="true" android:divider="@null">
        <LinearLayout android:orientation="horizontal" android:id="@id/recents_linear_layout" android:clipChildren="false" android:clipToPadding="false" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" />
      </com.android.systemui.recent.RecentsHorizontalScrollView>
      <TextView android:textSize="20.0dip" android:textColor="@color/status_bar_recents_app_label_color" android:gravity="center_horizontal" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="5.0dip" android:text="@string/recent_apps_title" />
      <ImageView android:layout_gravity="top|right|center" android:id="@id/recents_clear" android:clickable="true" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:src="@drawable/ic_notify_clear" />
    </FrameLayout>
    <include android:id="@id/recents_no_apps" android:visibility="invisible" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" layout="@layout/status_bar_no_recent_apps" />
  </com.android.systemui.recent.RecentsPanelView>
  - /res/layout-port/status_bar_recent_item.xml
  Xóa bỏ nội dung cũ và thay bằng
  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <FrameLayout android:paddingLeft="@dimen/status_bar_recents_item_padding" android:paddingRight="@dimen/status_bar_recents_item_padding" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent"
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <RelativeLayout android:layout_gravity="center_vertical" android:id="@id/recent_item" android:paddingTop="@*android:dimen/status_bar_height" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_centerInParent="true">
      <FrameLayout android:id="@id/app_thumbnail" android:background="#00000000" android:visibility="invisible" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="15.0dip" android:layout_marginRight="15.0dip" android:foreground="#00000000" android:layout_centerInParent="true">
        <ImageView android:id="@id/app_thumbnail_image" android:layout_width="192.0dip" android:layout_height="305.0dip" android:layout_marginTop="15.0dip" android:layout_marginBottom="15.0dip" />
      </FrameLayout>
      <View android:id="@id/recents_callout_line" android:background="@drawable/recents_callout_line" android:layout_width="@dimen/status_bar_recents_app_label_width" android:layout_height="1.0dip" android:layout_marginLeft="@dimen/status_bar_recents_app_label_left_margin" android:layout_marginTop="3.0dip" android:layout_marginRight="3.0dip" android:layout_toLeftOf="@id/app_thumbnail" android:layout_below="@id/app_label" android:layout_alignParentLeft="true" />
      <ImageView android:gravity="center_horizontal" android:id="@id/app_icon" android:layout_width="192.0dip" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="57.0dip" android:scaleType="centerInside" android:adjustViewBounds="true" android:maxWidth="@dimen/status_bar_recents_app_icon_max_width" android:maxHeight="@dimen/status_bar_recents_app_icon_max_height" android:layout_below="@id/app_thumbnail" />
      <TextView android:textSize="@dimen/status_bar_recents_app_label_text_size" android:textColor="@color/status_bar_recents_app_label_color" android:ellipsize="marquee" android:gravity="center_horizontal" android:id="@id/app_label" android:paddingTop="0.0dip" android:fadingEdge="none" android:fadingEdgeLength="0.0dip" android:layout_width="192.0dip" android:layout_height="fill_parent" android:layout_marginTop="7.0dip" android:scrollHorizontally="true" android:singleLine="true" android:layout_below="@id/app_icon" android:layout_alignParentBottom="true" />
      <TextView android:textSize="@dimen/status_bar_recents_app_description_text_size" android:ellipsize="marquee" android:id="@id/app_description" android:fadingEdge="horizontal" android:fadingEdgeLength="@dimen/status_bar_recents_text_fading_edge_length" android:layout_width="@dimen/status_bar_recents_app_label_width" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="@dimen/status_bar_recents_app_label_left_margin" android:layout_marginTop="40.0dip" android:scrollHorizontally="true" android:singleLine="true" android:layout_below="@id/app_label" android:layout_alignParentBottom="true" />
    </RelativeLayout>
  </FrameLayout>
  -/res/layout-port/status_bar_recent_panel.xml
  Xóa bỏ nội dung cũ và thay bằng
  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <com.android.systemui.recent.RecentsPanelView android:id="@id/recents_root" android:background="@drawable/sense_port" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" systemui:recentItemLayout="@layout/status_bar_recent_item"
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   xmlns:systemui="http://schemas.android.com/apk/res/com.android.systemui">
    <View android:id="@id/recents_transition_background" android:visibility="invisible" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" />
    <FrameLayout android:id="@id/recents_bg_protect" android:background="#00000000" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_centerVertical="true">
      <ImageView android:id="@id/recents_transition_placeholder_icon" android:visibility="invisible" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
      <com.android.systemui.recent.RecentsHorizontalScrollView android:layout_gravity="bottom|left|center" android:id="@id/recents_container" android:scrollbars="none" android:fadingEdge="none" android:fadingEdgeLength="0.0dip" android:clipChildren="false" android:clipToPadding="false" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginRight="0.0dip" android:stackFromBottom="true" android:divider="@null">
        <LinearLayout android:orientation="horizontal" android:id="@id/recents_linear_layout" android:clipChildren="false" android:clipToPadding="false" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" />
      </com.android.systemui.recent.RecentsHorizontalScrollView>
      <TextView android:textSize="20.0dip" android:textColor="@color/status_bar_recents_app_label_color" android:gravity="center_horizontal" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="43.0dip" android:text="@string/recent_apps_title" />
      <ImageView android:layout_gravity="top|right|center" android:id="@id/recents_clear" android:clickable="true" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:src="@drawable/ic_notify_clear" />
    </FrameLayout>
    <include android:id="@id/recents_no_apps" android:visibility="invisible" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" layout="@layout/status_bar_no_recent_apps" />
  </com.android.systemui.recent.RecentsPanelView>

  @hau
  @vandieutot
  @thehuynh1982
   
  Lần sửa cuối: 18 Tháng 3 2014
  Tags:
 2. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  Tiếp tục

  B3: Sửa các file smali
  - smali/com/android/systemui/recent/RecentsPanelView.smali
  Tìm đến hàm:
  Mã:
  .method private updateThumbnail(Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;Landroid/graphics/Bitmap;ZZ)V
  
  -
  - nội dung hàm
  -
  .end method
  Thay bằng
  Mã:
  .method private updateThumbnail(Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;Landroid/graphics/Bitmap;ZZ)V
    .locals 30
    .parameter "h"
    .parameter "thumbnail"
    .parameter "show"
    .parameter "anim"
  
    .prologue
    .line 1409
    if-eqz p2, :cond_4
  
    .line 1413
    const/16 v26, 0x4
  
    .line 1414
    .local v26, reflectionGap:I
    invoke-virtual/range {p2 .. p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getWidth()I
  
    move-result v6
  
    .line 1415
    .local v6, width:I
    invoke-virtual/range {p2 .. p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
    move-result v24
  
    .line 1417
    .local v24, height:I
    new-instance v8, Landroid/graphics/Matrix;
  
    invoke-direct {v8}, Landroid/graphics/Matrix;-><init>()V
  
    .line 1418
    .local v8, matrix:Landroid/graphics/Matrix;
    const/high16 v3, 0x3f80
  
    const/high16 v4, -0x4080
  
    invoke-virtual {v8, v3, v4}, Landroid/graphics/Matrix;->preScale(FF)Z
  
    .line 1420
    const/4 v4, 0x0
  
    mul-int/lit8 v3, v24, 0x2
  
    div-int/lit8 v5, v3, 0x3
  
    div-int/lit8 v7, v24, 0x3
  
    const/4 v9, 0x0
  
    move-object/from16 v3, p2
  
    invoke-static/range {v3 .. v9}, Landroid/graphics/Bitmap;->createBitmap(Landroid/graphics/Bitmap;IIIILandroid/graphics/Matrix;Z)Landroid/graphics/Bitmap;
  
    move-result-object v27
  
    .line 1421
    .local v27, reflectionImage:Landroid/graphics/Bitmap;
    div-int/lit8 v3, v24, 0x3
  
    add-int v3, v3, v24
  
    sget-object v4, Landroid/graphics/Bitmap$Config;->ARGB_8888:Landroid/graphics/Bitmap$Config;
  
    invoke-static {v6, v3, v4}, Landroid/graphics/Bitmap;->createBitmap(IILandroid/graphics/Bitmap$Config;)Landroid/graphics/Bitmap;
  
    move-result-object v23
  
    .line 1423
    .local v23, bitmapWithReflection:Landroid/graphics/Bitmap;
    new-instance v9, Landroid/graphics/Canvas;
  
    move-object/from16 v0, v23
  
    invoke-direct {v9, v0}, Landroid/graphics/Canvas;-><init>(Landroid/graphics/Bitmap;)V
  
    .line 1424
    .local v9, canvas:Landroid/graphics/Canvas;
    const/4 v3, 0x0
  
    const/4 v4, 0x0
  
    const/4 v5, 0x0
  
    move-object/from16 v0, p2
  
    invoke-virtual {v9, v0, v3, v4, v5}, Landroid/graphics/Canvas;->drawBitmap(Landroid/graphics/Bitmap;FFLandroid/graphics/Paint;)V
  
    .line 1425
    new-instance v14, Landroid/graphics/Paint;
  
    invoke-direct {v14}, Landroid/graphics/Paint;-><init>()V
  
    .line 1426
    .local v14, defaultPaint:Landroid/graphics/Paint;
    const/4 v10, 0x0
  
    move/from16 v0, v24
  
    int-to-float v11, v0
  
    int-to-float v12, v6
  
    add-int/lit8 v3, v24, 0x4
  
    int-to-float v13, v3
  
    invoke-virtual/range {v9 .. v14}, Landroid/graphics/Canvas;->drawRect(FFFFLandroid/graphics/Paint;)V
  
    .line 1427
    const/4 v3, 0x0
  
    add-int/lit8 v4, v24, 0x4
  
    int-to-float v4, v4
  
    const/4 v5, 0x0
  
    move-object/from16 v0, v27
  
    invoke-virtual {v9, v0, v3, v4, v5}, Landroid/graphics/Canvas;->drawBitmap(Landroid/graphics/Bitmap;FFLandroid/graphics/Paint;)V
  
    .line 1429
    new-instance v25, Landroid/graphics/Paint;
  
    invoke-direct/range {v25 .. v25}, Landroid/graphics/Paint;-><init>()V
  
    .line 1430
    .local v25, paint:Landroid/graphics/Paint;
    new-instance v15, Landroid/graphics/LinearGradient;
  
    const/16 v16, 0x0
  
    invoke-virtual/range {p2 .. p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
    move-result v3
  
    int-to-float v0, v3
  
    move/from16 v17, v0
  
    const/16 v18, 0x0
  
    invoke-virtual/range {v23 .. v23}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
    move-result v3
  
    add-int/lit8 v3, v3, 0x4
  
    int-to-float v0, v3
  
    move/from16 v19, v0
  
    const v20, 0x70ffffff
  
    const v21, 0xffffff
  
    sget-object v22, Landroid/graphics/Shader$TileMode;->CLAMP:Landroid/graphics/Shader$TileMode;
  
    invoke-direct/range {v15 .. v22}, Landroid/graphics/LinearGradient;-><init>(FFFFIILandroid/graphics/Shader$TileMode;)V
  
    .line 1433
    .local v15, shader:Landroid/graphics/LinearGradient;
    move-object/from16 v0, v25
  
    invoke-virtual {v0, v15}, Landroid/graphics/Paint;->setShader(Landroid/graphics/Shader;)Landroid/graphics/Shader;
  
    .line 1434
    new-instance v3, Landroid/graphics/PorterDuffXfermode;
  
    sget-object v4, Landroid/graphics/PorterDuff$Mode;->DST_IN:Landroid/graphics/PorterDuff$Mode;
  
    invoke-direct {v3, v4}, Landroid/graphics/PorterDuffXfermode;-><init>(Landroid/graphics/PorterDuff$Mode;)V
  
    move-object/from16 v0, v25
  
    invoke-virtual {v0, v3}, Landroid/graphics/Paint;->setXfermode(Landroid/graphics/Xfermode;)Landroid/graphics/Xfermode;
  
    .line 1435
    const/16 v17, 0x0
  
    move/from16 v0, v24
  
    int-to-float v0, v0
  
    move/from16 v18, v0
  
    int-to-float v0, v6
  
    move/from16 v19, v0
  
    invoke-virtual/range {v23 .. v23}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
    move-result v3
  
    add-int/lit8 v3, v3, 0x4
  
    int-to-float v0, v3
  
    move/from16 v20, v0
  
    move-object/from16 v16, v9
  
    move-object/from16 v21, v25
  
    invoke-virtual/range {v16 .. v21}, Landroid/graphics/Canvas;->drawRect(FFFFLandroid/graphics/Paint;)V
  
    .line 1438
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImage:Landroid/widget/ImageView;
  
    move-object/from16 v0, v23
  
    invoke-virtual {v3, v0}, Landroid/widget/ImageView;->setImageBitmap(Landroid/graphics/Bitmap;)V
  
    .line 1442
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImageBitmap:Landroid/graphics/Bitmap;
  
    if-eqz v3, :cond_0
  
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImageBitmap:Landroid/graphics/Bitmap;
  
    invoke-virtual {v3}, Landroid/graphics/Bitmap;->getWidth()I
  
    move-result v3
  
    invoke-virtual/range {p2 .. p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getWidth()I
  
    move-result v4
  
    if-ne v3, v4, :cond_0
  
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImageBitmap:Landroid/graphics/Bitmap;
  
    invoke-virtual {v3}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
    move-result v3
  
    invoke-virtual/range {p2 .. p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
    move-result v4
  
    if-eq v3, v4, :cond_1
  
    .line 1445
    :cond_0
    move-object/from16 v0, p0
  
    iget-boolean v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mFitThumbnailToXY:Z
  
    if-eqz v3, :cond_5
  
    .line 1446
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImage:Landroid/widget/ImageView;
  
    const/high16 v4, 0x41c8
  
    invoke-virtual {v3, v4}, Landroid/widget/ImageView;->setRotationY(F)V
  
    .line 1455
    :cond_1
    :goto_0
    if-eqz p3, :cond_3
  
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailView:Landroid/view/View;
  
    invoke-virtual {v3}, Landroid/view/View;->getVisibility()I
  
    move-result v3
  
    if-eqz v3, :cond_3
  
    .line 1456
    if-eqz p4, :cond_2
  
    .line 1457
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailView:Landroid/view/View;
  
    move-object/from16 v0, p0
  
    iget-object v4, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mContext:Landroid/content/Context;
  
    const v5, 0x7f04000f
  
    invoke-static {v4, v5}, Landroid/view/animation/AnimationUtils;->loadAnimation(Landroid/content/Context;I)Landroid/view/animation/Animation;
  
    move-result-object v4
  
    invoke-virtual {v3, v4}, Landroid/view/View;->setAnimation(Landroid/view/animation/Animation;)V
  
    .line 1460
    :cond_2
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailView:Landroid/view/View;
  
    const/4 v4, 0x0
  
    invoke-virtual {v3, v4}, Landroid/view/View;->setVisibility(I)V
  
    .line 1462
    :cond_3
    move-object/from16 v0, p2
  
    move-object/from16 v1, p1
  
    iput-object v0, v1, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImageBitmap:Landroid/graphics/Bitmap;
  
    .line 1464
    .end local v6     #width:I
    .end local v8     #matrix:Landroid/graphics/Matrix;
    .end local v9     #canvas:Landroid/graphics/Canvas;
    .end local v14     #defaultPaint:Landroid/graphics/Paint;
    .end local v15     #shader:Landroid/graphics/LinearGradient;
    .end local v23     #bitmapWithReflection:Landroid/graphics/Bitmap;
    .end local v24     #height:I
    .end local v25     #paint:Landroid/graphics/Paint;
    .end local v26     #reflectionGap:I
    .end local v27     #reflectionImage:Landroid/graphics/Bitmap;
    :cond_4
    return-void
  
    .line 1448
    .restart local v6   #width:I
    .restart local v8   #matrix:Landroid/graphics/Matrix;
    .restart local v9   #canvas:Landroid/graphics/Canvas;
    .restart local v14   #defaultPaint:Landroid/graphics/Paint;
    .restart local v15   #shader:Landroid/graphics/LinearGradient;
    .restart local v23   #bitmapWithReflection:Landroid/graphics/Bitmap;
    .restart local v24   #height:I
    .restart local v25   #paint:Landroid/graphics/Paint;
    .restart local v26   #reflectionGap:I
    .restart local v27   #reflectionImage:Landroid/graphics/Bitmap;
    :cond_5
    new-instance v29, Landroid/graphics/Matrix;
  
    invoke-direct/range {v29 .. v29}, Landroid/graphics/Matrix;-><init>()V
  
    .line 1449
    .local v29, scaleMatrix:Landroid/graphics/Matrix;
    move-object/from16 v0, p0
  
    iget v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mThumbnailWidth:I
  
    int-to-float v3, v3
  
    invoke-virtual/range {p2 .. p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getWidth()I
  
    move-result v4
  
    int-to-float v4, v4
  
    div-float v28, v3, v4
  
    .line 1450
    .local v28, scale:F
    move-object/from16 v0, v29
  
    move/from16 v1, v28
  
    move/from16 v2, v28
  
    invoke-virtual {v0, v1, v2}, Landroid/graphics/Matrix;->setScale(FF)V
  
    .line 1451
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImage:Landroid/widget/ImageView;
  
    sget-object v4, Landroid/widget/ImageView$ScaleType;->MATRIX:Landroid/widget/ImageView$ScaleType;
  
    invoke-virtual {v3, v4}, Landroid/widget/ImageView;->setScaleType(Landroid/widget/ImageView$ScaleType;)V
  
    .line 1452
    move-object/from16 v0, p1
  
    iget-object v3, v0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImage:Landroid/widget/ImageView;
  
    move-object/from16 v0, v29
  
    invoke-virtual {v3, v0}, Landroid/widget/ImageView;->setImageMatrix(Landroid/graphics/Matrix;)V
  
    goto :goto_0
  .end method
  B4: Copy file ảnh này vào drawable-xhdpi
  https://www.dropbox.com/s/ebk8u7traq8mh3i/drawable-nodpi.zip

  Xong rồi nhé, đóng gói thôi
  B5: Đóng gói SystemUI.apk
  Mã:
  apktool b SystemUI
  B6: Copy 2 file framework-res.apk và SystemUI.apk trở lại máy, khởi động lại máy và thưởng thức

  choimobile.vn-3D_recents_app_A870.png
   
  Lần sửa cuối: 14 Tháng 3 2014
 3. Thành Mũm

  Thành Mũm Th.Viên Premium

  Bài viết:
  406
  Đã được thích:
  252
 4. phuocthien35

  phuocthien35 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  21
  Đã được thích:
  12
  Bác đóng lại zip cho ae lun đi . em mún làm lắm mà ko có lap bác ơi. Huhuhu chán ghê
   
  Lần sửa cuối bởi quản trị viên: 15 Tháng 3 2014
  dokyson thích bài này.
 5. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  Mỗi máy nó 1 khác mà, đóng zip kiểu gì
  Gửi từ A870 SphinX
   
  phuocthien35 thích bài này.
 6. phuocthien35

  phuocthien35 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  21
  Đã được thích:
  12
  Cùng là 870 mà bác
   
 7. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  870 nhưng sphinx khác, S,L,K khác nhau đó :D
   
  phuocthien35 thích bài này.
 8. s2ngheohd9x

  s2ngheohd9x Th.Viên Premium

  Bài viết:
  334
  Đã được thích:
  211
  Có vọc cho 830 đc hem bác
   
  Sói Xám thích bài này.
 9. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  Được chứ cụ ơi, tất cả các máy SKY từ bé đến nhớn :D
   
  s2ngheohd9x thích bài này.
 10. phuocthien35

  phuocthien35 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  21
  Đã được thích:
  12
  Mình đang dùng rom SphinX.V2 trên bản L nak bác. Ak wifi yếu hơn V1.1 bác ơi còn lại thì rất tuyệt vời
   
 11. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  s2ngheohd9x thích bài này.
 12. s2ngheohd9x

  s2ngheohd9x Th.Viên Premium

  Bài viết:
  334
  Đã được thích:
  211
  a @dokyson ơi bc này hơi kho hiểu
  - /res/layout/status_bar_no_recent_apps.xml
  Đổi phần android:textColor="@*android:color/white"
  Mã:
  <TextView android:textSize="20.0dip" android:textColor="@*android:color/white
   
 13. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  Đổi cái chữ sau color/ thành white em
   
  s2ngheohd9x thích bài này.
 14. s2ngheohd9x

  s2ngheohd9x Th.Viên Premium

  Bài viết:
  334
  Đã được thích:
  211
  OK ANH
   
 15. s2ngheohd9x

  s2ngheohd9x Th.Viên Premium

  Bài viết:
  334
  Đã được thích:
  211
  ở dòng này trùng thì sao ạ bác
  - res/values/ids.xml
  Thêm 3 dòng này vào cuối
  (Chú ý có thể 3 dòng này có rồi, kiểm tra lại xem có trùng ko nhé)
  Mã:
  <item type="id" name="recents_transition_background" />
  <item type="id" name="recents_transition_placeholder_icon" />
  <item type="id" name="recents_clear" />
  trong ids.xml của em nó có dòng này thì tahy kiểu gì a
  <item type="id" name="recents_transition_background">false</item>
   
 16. sinh

  sinh Th.Viên Premium

  Bài viết:
  230
  Đã được thích:
  146
  xóa bỏ dòng đó, thêm 3 dòng của @dokyson vào dưới cùng
   
  Sói Xáms2ngheohd9x thích bài này.
 17. s2ngheohd9x

  s2ngheohd9x Th.Viên Premium

  Bài viết:
  334
  Đã được thích:
  211
  Ok tks bác.để lusc khác thử chứ em k có pc.hehe
   
 18. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  Anh em săp tới ra ROM chứ nhỉ
   
  sinhs2ngheohd9x thích bài này.
 19. s2ngheohd9x

  s2ngheohd9x Th.Viên Premium

  Bài viết:
  334
  Đã được thích:
  211
  Rom gì vậy anh.sphinx v2 ạ.
   
 20. s2ngheohd9x

  s2ngheohd9x Th.Viên Premium

  Bài viết:
  334
  Đã được thích:
  211
  a ơi chỗ này code thay vào có phải thiếu dấu > cuối dòng không
   
 21. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  Uh, anh sửa lại rồi mà
   
  s2ngheohd9x thích bài này.
 22. s2ngheohd9x

  s2ngheohd9x Th.Viên Premium

  Bài viết:
  334
  Đã được thích:
  211
  ưm thấy sai làm mãi ko dc.đi dò thấy thiếu.ý em là không có cái dó.hay phải thêm vào
   
 23. sinh

  sinh Th.Viên Premium

  Bài viết:
  230
  Đã được thích:
  146
  Sai gì bạn không đẹp hả

  Sent from my IM-A870 using Tapatalk
   
  s2ngheohd9x thích bài này.
 24. s2ngheohd9x

  s2ngheohd9x Th.Viên Premium

  Bài viết:
  334
  Đã được thích:
  211
  không ạ.em là mãi k build lại đc
   
 25. s2ngheohd9x

  s2ngheohd9x Th.Viên Premium

  Bài viết:
  334
  Đã được thích:
  211
  mà cái dòng em nói trên là sửa vứt cái dấu > đi hay do code a son đưa thiếu ạ
   
 26. sinh

  sinh Th.Viên Premium

  Bài viết:
  230
  Đã được thích:
  146
  Ah. Đóng gói dc chưa. Chụp cái lỗi đưa cho @ dokyson coi là ok hết à

  Sent from my IM-A870 using Tapatalk
   
  s2ngheohd9x thích bài này.
 27. s2ngheohd9x

  s2ngheohd9x Th.Viên Premium

  Bài viết:
  334
  Đã được thích:
  211
  do chỗ đó sai lên chưa đc.em đang làm lại.hihi
   
 28. sinh

  sinh Th.Viên Premium

  Bài viết:
  230
  Đã được thích:
  146
  Cụ @dokyson xem hộ em cái. Cái logo nhỏ làm sao cho nó chính giữa dòng chữ ở dưới nhỉ uploadfromtaptalk1395137404426.jpg

  Sent from my IM-A870 using Tapatalk
   
  s2ngheohd9x thích bài này.
 29. s2ngheohd9x

  s2ngheohd9x Th.Viên Premium

  Bài viết:
  334
  Đã được thích:
  211
  - res/values/ids.xml
  Thêm 3 dòng này vào cuối
  (Chú ý có thể 3 dòng này có rồi, kiểm tra lại xem có trùng ko nhé)
  Mã:
  <item type="id" name="recents_transition_background" />
  <item type="id" name="recents_transition_placeholder_icon" />
  <item type="id" name="recents_clear" />
  chỗ này của em có dòng này nhưng nó hơi khác dòng đầu tiên của bác @dokyson tí bác xưm dùm em làm gì vơí nó ạ
  của em đây a
  <item type="id" name="recents_transition_background">false</item>
   
 30. mrcuong215

  mrcuong215 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  151
  Đã được thích:
  76
  có chỗ thiếu ">" thêm vào là đc
   
  s2ngheohd9x thích bài này.

Users found this page by searching for:

 1. recent app 3d apk

Đang tải...