1. cybershot

  cybershot Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  47
  Đã được thích:
  159
  Bài này tớ viết tặng anh em SKY 850 trên tinhte.vn, hưởng ứng phong trào "trong suốt hóa" giao diện ROM gốc của SKY. Post thêm qua đây để các cụ tiện tìm kiếm.
  Mặc dù minh họa bằng dòng 850 JB, song cách thức làm cũng có thể ứng dụng cho các dòng máy SKY chạy JB khác vì phần lớn mã đều giống nhau.

  PHẦN 1: TẠO HIỆU ỨNG TRONG SUỐT & MỜ CHO STATUS VÀ NAVI BAR

  PHẦN 2: TẠO HIỆU ỨNG TRONG SUỐT & MỜ CHO NOTIFICATION EXPANDED PANEL

  Xem hướng dẫn ở đây
  http://choimobile.vn/threads/huong-...bar-va-navigation-bar.5432/page-6#post-208423

  A/ NGUYÊN LÝ BIỂU DIỄN ĐỘ TRONG, HIỆU ỨNG MỜ

  Mỗi thành phần đồ họa trên Android đều được thể hiện ở 2 dạng, hoặc là file ảnh (.png) hoặc là mã màu hex (hex colour code).

  Các file ảnh png, để có chế độ nền trong suốt, cần chỉnh sửa background bằng các công cụ xử lý ảnh số. Có người dùng Photoshop, người khác dùng 1 số công cụ có sẵn (ví dụ 9patch) trong bộ Android SDK.

  Các thành phần đồ họa có màu sắc thể hiện bằng mã màu thì cần đổi sang mã màu trong suốt. Với tông màu đen (#ff000000), Độ trong suốt/Hiệu ứng mờ thể hiện ở dạng mã màu hex như sau:

  #00000000 - Độ trong suốt 100%
  #3f000000 - màu đen với độ trong suốt 75% (~ 25% hiệu ứng mờ)
  #7f000000 - màu đen với độ trong suốt 50% (~ 50% hiệu ứng mờ)
  #bf000000 - màu đen với độ trong suốt 25% (~ 75% hiệu ứng mờ)

  Ngoài các mã trên, có thể gg để tìm thêm nhiều mã hiệu ứng mờ khác nữa.

  B/ CÔNG CỤ

  - Bung và đóng gói apk: Apktool v1.5.2 (hoặc bất kỳ công cụ nào có khả năng bung và đóng gói file apk Jelly Bean)
  - Chỉnh sửa file xml: Notedpad ++
  - Thao tác file nén và sign: 7zip
  - Dexodex ROM : AutoDEOTool v1.0.4 hoặc Android Ultimate Toolbox Pro.
  - Adb

  C/ CHUẨN BỊ

  1/ Điện thoại :
  - Chạy ROM gốc mọi phiên bản. Tốt nhất nên dùng ROM chưa chỉnh sửa
  - Đã root, cài sẵn adbdInsecure.apk, busybox và dexopt-wrapper để phục vụ công đoạn re-odexing

  2/ Máy tính

  - Cài sẵn Java Runtime Environment (JRE) trong bộ Oracle Java Development Kit.
  -Deodex ROM gốc rồi lấy ra các file (deodexed): framework-res.apk; SystemUI.apk và android.policy.jar
  - Chép vào cùng thư mục chứa apktool để tiện thao tác.

  D/ THỰC HIỆN

  ANDROID.POLICY

  Tải resource vào bộ nhớ:

  c:\apktool>apktool if framework-res.apk

  Bung file android.policy.jar bằng lệnh sau:

  c:\apktool>apktool d android.policy.jar

  Tìm và mở thủ tục sau:

  \com\android\internal\policy\impl\PhoneWindowManager.smali

  Tìm method này:

  .method public getSystemDecorRectLw(Landroid/graphics/RectI )

  (….)

  .end method

  Xóa toàn bộ nội dung của method này (bắt đầu bằng từ khóa .method và kết thúc bằng .end method) và thay bằng đoạn sau:

  .method public getSystemDecorRectLw(Landroid/graphics/RectI )
  .locals 1

  .parameter "systemRect"

  .prologue

  .line 3047

  iget v0, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager;->mSystemLeft:I

  iput v0, p1, Landroid/graphics/Rect;->left:I

  .line 3048

  iget v0, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager;->mSystemTop:I

  iput v0, p1, Landroid/graphics/Rect;->top:I

  .line 3049

  iget v0, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager;->mSystemRight:I

  iput v0, p1, Landroid/graphics/Rect;->right:I

  .line 3050

  iget v0, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager;->mSystemBottom:I

  iput v0, p1, Landroid/graphics/Rect;->bottom:I

  .line 3051

  const/4 v0, 0x0

  return v0

  .end method

  Đóng gói lại

  c:\apktool>apktool b android.policy.jar.out

  Cách sign file kết quả sau khi đóng gói:

  Dùng 7zip mở đồng thời file android.policy.jar gốc và file vừa đóng gói (trong thư mục /android.policy.jar.out/dist/..), kéo toàn bộ thư mục META-INF từ file gốc sang file vừa đóng gói.

  Re-odex file android.policy.jar

  Nối điện thoại với máy tính bằng cáp microUSB.
  Tạo thư mục tmp (nếu chưa có) trên bộ nhớ trong của điện thoại rồi chép file /android.policy.jar.out/dist/android.policy.jar vào thư mục đó (/sdcard/tmp). Đổi tên file trong thư mục /tmp/ thành patched_android.policy.jar.

  Từ dòng lệnh, gõ (hoặc copy-paste) lần lượt từng dòng lệnh sau. Cuối mỗi dòng lệnh, nhấn Enter để thực thi.

  adb devices

  adb remount

  adb shell

  su

  cp system/framework/android.policy.jar sdcard/tmp

  cp -f sdcard/tmp/patched_android.policy.jar system/framework/android.policy.jar

  dexopt-wrapper system/framework/android.policy.jar system/framework/patched_android.policy.odex $BOOTCLASSPATH

  cp -f sdcard/tmp/android.policy.jar system/framework

  chmod 777 /system/framework/android.policy.odex

  chmod 777 /system/framework/android.policy.jar

  chmod 777 /system/framework/patched_android.policy.odex

  chmod 644 /system/framework/android.policy.jar

  chown root.root /system/framework/android.policy.jar

  busybox dd if=/system/framework/android.policy.odex of=/system/framework/patched_android.policy.odex bs=1 count=20 skip=52 seek=52 conv=notrunc

  cp /system/framework/patched_android.policy.odex /system/framework/android.policy.odex

  (Chú ý: Đến đây điện thoại có thể khởi động lại. Hãy chờ khi máy khởi động xong vào Android mới thực thi các lệnh tiếp theo dưới đây)

  adb shell

  su

  chmod 644 /system/framework/android.policy.odex

  chown root.root /system/framework/android.policy.odex

  rm /system/framework/patched_android.policy.odex

  rm /data/dalvik-cache/*.dex

  reboot  * SYSTEMUI

  Dùng apktool bung file SystemUI.apk để sửa:

  c:\apktool>apktool d SystemUI.apk

  Mở file và sửa mã xml. (Chủ yếu là sửa mã màu của android:background)

  Lưu ý ở các đoạn mã sửa dưới đây dùng hiệu ứng mờ 50%, tức là “#7f000000”, hoặc 75% (“#3f000000”) để minh họa. Các cụ có thể lựa chọn hiệu ứng trong suốt khác (100%; 80%; 75% v.v) tùy theo sở thích.


  \SystemUI\res\layout\navigation_bar.xml

  GỐC

  <com.android.systemui.statusbar.phone.NavigationBarView android:background="#ff000000" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"

  SỬA

  <com.android.systemui.statusbar.phone.NavigationBarView android:background="#7f000000" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"

  \SystemUI\res\layout-sw600dp\navigation_bar.xml

  GỐC

  <com.android.systemui.statusbar.phone.NavigationBarView android:background="#ff000000" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"

  SỬA

  <com.android.systemui.statusbar.phone.NavigationBarView android:background="#7f000000" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"

  \SystemUI\res\values\drawables.xml

  GỐC:
  <item type="drawable" name="status_bar_background">#ff000000</item>

  <item type="drawable" name="status_bar_notification_row_background_color">#ff1a1a1a</item>

  <item type="drawable" name="system_bar_background">#ff000000</item>

  <item type="drawable" name="notification_icon_area_smoke">#aa000000</item>

  SỬA:
  <item type="drawable" name="status_bar_background">#7f000000</item>

  <item type="drawable" name="status_bar_notification_row_background_color">#3f000000</item>

  <item type="drawable" name="system_bar_background">#7f000000</item>

  <item type="drawable" name="notification_icon_area_smoke">#3f000000</item>


  Bung file SystemUI, mở file
  \SystemUI\smali\com\android\systemui\statusbar\phone\PhoneStatusBar.smali

  tìm đến đoạn mã sau và sửa như dưới đây.

  <<<<<Quy ước:
  Ký hiệu (+) là thêm dòng lệnh sau dấu đó, (-) là xóa bỏ dòng lệnh sau dấu đó. Các dòng lệnh khác giữ nguyên. Đoạn mã sau khi sửa xong không bao gồm ký hiệu (+)/(-). >>>>>>>>>>>


  .method private getNavigationBarLayoutParams()Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;

  .locals 6

  .prologue

  const/4 v1, -0x1

  .line 1328

  new-instance v0, Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;

  const/16 v3, 0x7e7

  const v4, 0x800068

  (+) const/4 v5, -0x3

  move v2, v1

  (-) move v5, v1

  invoke-direct/range {v0 .. v5}, Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;-><init>(IIIII)V


  .line 1338


  Lưu thay đổi


  Mở tiếp

  \SystemUI\smali\com\android\systemui\statusbar\tablet\TabletStatusBar.smali

  Tìm và sửa:


  .method private addStatusBarWindow()V

  .locals 7

  .prologue

  const/4 v1, -0x1

  .line 235

  invoke-virtual {p0}, Lcom/android/systemui/statusbar/tablet/TabletStatusBar;->makeStatusBarView()Landroid/view/View;

  move-result-object v6

  .line 237

  .local v6, sb:Landroid/view/View;

  new-instance v0, Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;

  const/16 v3, 0x7e7

  const v4, 0x800048

  (+) const/4 v5, -0x3

  (-) const/4 v5, 0x4

  (-) move v2, v1

  invoke-direct/range {v0 .. v5}, Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;-><init>(IIIII)V


  Mở thư mục

  \SystemUI\res\drawable-xhdpi

  Dùng Photoshop mở 2 file ảnh này ra. Dùng tính năng Background Erase Tool để xóa nền của ảnh đi, biến nó thành 100% trong suốt.

  ic_systembar_bg.png

  ic_systembar_bg_land.png

  (Nếu ko có Photoshop, có thể dùng phần mềm sửa ảnh số khác có chức năng tương tự)

  Thường thì chỉ cần sửa 2 file trên là đủ. Tuy nhiên, nếu muốn trong suốt thanh navi3 cho mọi style, có thể sửa tương tự như trên với các file ảnh khác như sau:

  ic_systembar_bg_02/03/04.png

  ic_systembar_bg_land_02/03/04.png


  Xong lưu thay đổi lại. Dùng công cụ apktool để đóng gói

  C:\Apktool>apktool b SystemUI

  Cách sign SystemUI.apk

  Dùng 7zip mở đồng thời file SystemUI.apk gốc và file mới sửa trong thư mục SystemUI/dist/…

  Kéo META-INF và AndroidManifest.xml từ file gốc thả sang file sửa. Chọn OK khi có hộp thoại yêu cầu xác nhận.

  Chép file SystemUI/dist/SystemUI.apk vừa sign xong vào điện thoại, tạm thời cho vào thư mục /system/, set permission rw-r-r (644), owner: root.root, xong rồi tiếp tục di chuyển đè lên file cũ trong /system/app/. Xóa file SystemUI.odex đi.

  Wipe dalvik cache lần nữa rồi reboot lại máy.

  (Không giống như các file framework, các ứng dụng hệ thống như SystemUI.apk sau khi deodex thì không nhất thiết phải re-odex lại).

  UPDATED (15/07/2013)
  Với 1 số phiên bản ROM có thanh điều hướng tùy biến giống như của dòng máy Vega Iron 870, để khắc phục hiện tượng chớp nháy màn hình sau khi áp dụng hiệu ứng trong- mờ như hướng dẫn trên, cần chỉnh thêm 1 số tham số trong file build.prop, cụ thể như sau:

  debug.mdpcomp.maxlayer = 2 (hoặc =1 hoặc =0)
  debug.composition.type = gpu
  dev.pm.gpu_samplingrate = 1

  E/ CHÚ THÍCH:

  - Khi test, hiệu ứng trong suốt và mờ của stt3 và navi3 phát huy đầy đủ với launcher gốc và Sony Xperia Z Launcher ở homescreen và app drawer. Với các ported launcher TouchWiz của Galaxy S4 và LG UI 3, 1 phần hiệu ứng bị mất tác dụng, hoặc với Status Bar (LG) hoặc với Navigation Bar (SS). Các launcher khác chưa thử.

  - Khi chạy các ứng dụng thì thanh navi sẽ khôi phục trạng thái gốc, còn status bar không còn trong suốt mà sẽ biến màu tùy theo ứng dụng. Riêng một số ứng dụng hỗ trợ full screen như Youtube hoặc MX video player thì ok.

  Vài hình minh họa

  choimobile.vn-Screenshot_2013-06-02-16-45-03.png

  choimobile.vn-Screenshot_2013-06-02-16-47-56.png

  choimobile.vn-Screenshot_2013-06-04-23-08-25.png
   
  Tags:
 2. chatgame

  chatgame Guest

  mình gà cái này lắm, bạn có cách nào mà up luôn đc ko, mình dùng bản rom gốc của tungkich bản cho máy 850l, máy mình cũng là may 850 bản L luôn
   
  patonline85hanzoo1504 thích bài này.
 3. hunter

  hunter Hội Chơi LTE3 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  550
  Đã được thích:
  348
  Thanks chủ thớt, cái này chỉ dùng cho sky phải không pro:)
   
  patonline85hanzoo1504 thích bài này.
 4. cybershot

  cybershot Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  47
  Đã được thích:
  159
  Mình chỉ có sẵn bản patch giao diện dành cho máy S thôi. Dòng L/K thì bạn chờ 1 vài hôm nữa chắc sẽ có người làm.

  Nguyên lý và cách làm có thể áp dụng cho ROM gốc JB của dòng máy SKY, ROM CM10 nói chung. Và cũng có thể dùng được với các dòng máy khác nữa, tuy nhiên tớ không dám phần này chắc vì chưa có điều kiện test thử trên các dòng khác SKY.
   
 5. boykinhdi

  boykinhdi Th.Viên Premium

  Bài viết:
  6,406
  Đã được thích:
  18,434
  quá hay,thank bác nhìu:)
   
 6. tedofu_katozi

  tedofu_katozi TNT Team Th.Viên Premium

  Bài viết:
  2,108
  Đã được thích:
  2,947
  Hoa mắt chóng mặt ù tai nhức đầu
   
 7. hanzoo1504

  hanzoo1504 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,523
  Đã được thích:
  8,784
  sao thế cụ tedofu. Say bia à
   
 8. hanzoo1504

  hanzoo1504 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  4,523
  Đã được thích:
  8,784
  Hướng dẫn này tuyệt đỉnh cho anh em thích vọc rom đây. Thank you chủ thớt nhé:D
   
 9. boykinhdi

  boykinhdi Th.Viên Premium

  Bài viết:
  6,406
  Đã được thích:
  18,434
  Mỗi lần cụ cybershot ra tay là gạo xay thành cháo.Cụ thương thì thương cho chót hd mod cái Lg G lockscreen,sony xperia lockscreen và cái BBlockscreen cho dòng sky đi cụ ơi.Thank cụ trc nhé.:D

  Sent from my IM-A840S using Tapatalk 2
   
  patonline85 thích bài này.
 10. lengochaiau

  lengochaiau Th.Viên Premium

  Bài viết:
  235
  Đã được thích:
  254
  Anh cybershot a có thể cho e bộ navi trong suốt của hinh trên ko anh. e chép vào 840 được ko anh. còn vấn đề nữa em lấy file framewok va system ui của mấy bản mà cụ vương mod em làm trong suốt được không anh
   
  patonline85 thích bài này.
 11. joker.spx

  joker.spx Th.Viên Premium

  Bài viết:
  2,030
  Đã được thích:
  5,189
  :D v lấy cái framework-res.apk ra để làm j v bác cybershot ơi :oops:

  Sent from my IM-A840S using Xparent Blue Tapatalk 2
   
  patonline85 thích bài này.
 12. boykinhdi

  boykinhdi Th.Viên Premium

  Bài viết:
  6,406
  Đã được thích:
  18,434
  lấy fw để nó đọc cái policy.jar chứ làm dì nữa
   
  patonline85nguyễn dương thích bài này.
 13. zico8x

  zico8x Th.Viên Premium

  Bài viết:
  612
  Đã được thích:
  1,416
  e cảm thấy choáng và váng các cụ ạ:eek::rolleyes::D
   
  patonline85 thích bài này.
 14. Đặng Hà haha

  Đặng Hà haha Th.Viên Premium

  Bài viết:
  196
  Đã được thích:
  160
  Không hiểu hoa mắt chóng mặt :p
  có cách nào đơn giản hơn chút không bác
   
  patonline85 thích bài này.
 15. cybershot

  cybershot Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  47
  Đã được thích:
  159
  Trước nay em cũng không để ý đến mấy cái lockcreen, nên thực sự cũng chưa biết cách port như thế nào.
  Mới xem cái guide của 1 cụ trên XDA hướng dẫn port XperiaZ lockscreen sang cho Samsung based rom.

  http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2168411

  Nếu làm theo hướng như thế này mà thành công thì chắc em sẽ thử ngải cứu 1 phát xem sao. Có điều em hay làm kiểu tùy hứng nên nhanh chậm thế nào bản thân em cũng chưa biết được.

  Mấy bản ROM của cụ Vương ấy làm trong suốt tốt, nó là ROM SKY gốc mà.

  Bộ patch trong suốt dành cho 850s có link ở dưới. Nhưng không copy nguyên si cho vào 840 được đâu nhé. Bootloop ngay. Bản này làm cho 850S v2.17. Quẳng sang phiên bản thấp hơn của 850S còn dính bootlop nữa là.

  Nếu máy 850S thì trình tự cài qua CWM/TWRP lần lượt thế này:

  1/ Cài ROM gốc JB 2.17
  2/ Cài theme IRON SKY
  http://www.fshare.vn/file/T5A6K4BVWT
  3/ Cài bộ mod hiệu ứng đèn mờ (stt3+navi3+notification panel) IM-A850S-JB217-Transparent UI patch
  http://www.mediafire.com/?xww66o2tlng2co6

  framework-res.apk nó là resource của ROM mà, nên trước khi bung file hệ thống ra bằng công cụ apktool, bao giờ chẳng phải load nó trước để làm nguồn.

  Ở hướng dẫn trên, android.policy.jar có thể ít phụ thuộc vào framework-res, nhưng ông SystemUI.apk khi bung ra mà thiếu nguồn load từ framework-res là đứt.
   
  kalmarv, Chuotbach, patonline853 người khác thích bài này.
 16. boykinhdi

  boykinhdi Th.Viên Premium

  Bài viết:
  6,406
  Đã được thích:
  18,434
  Iem cg xem cái nguồn xda đấy rồi và làm theo nhưng cứ đóng gói android.policy.jar là lỗi với lại mấy cái line trong đó khác sky nên chỉ dò theo đg dẫn impl/lockscreen thấy giống thì thay vào?:(

  Sent from my IM-A840S using Tapatalk 2
   
  patonline85joker.spx thích bài này.
 17. chatgame

  chatgame Guest

  làm cho bản L đi anh
   
  patonline85congaixinh thích bài này.
 18. congaixinh

  congaixinh Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  98
  Đã được thích:
  51
 19. tungkick777

  tungkick777 Team SS Thành Viên BQT Điều Hành Viên

  Bài viết:
  3,250
  Đã được thích:
  3,544
  quá hay có cái để vọc rùi thank cyber nhiều
   
 20. chatgame

  chatgame Guest

 21. bongda37

  bongda37 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  128
  Đã được thích:
  44
  bản L ko dùng được , bác làm cho anh em bản L cái ạ :(
   
  dokyson thích bài này.
 22. isealine

  isealine Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  41
  Đã được thích:
  9
  Cogaixinh lừa đảo mãi ko chịu thôi à bác nào đó post cái này nói dùng cho bản s hay k gì đấy pà này đăng luôn bài dùng cho 3 dòng

  Sent from my IM-A850L using Tapatalk 4 Beta
   
  dokyson thích bài này.
 23. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  Cụ ngâm cứu rùi làm theo cụ cybershot hướng dẫn ấy, tự mình làm được mới khoái mà
   
 24. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  Cụ cybershot ui em tính thế này cụ xem có khả thi không:
  - Cho thanh Navi trong suốt 100% (Chỉnh code)
  - Cho các phím có nền trong suốt 100% (PhotoShop)
  - Tạo các hình nền Background có độ trong suốt thay đổi. Khi nào muốn thay đổi độn trong suốt chỉ cần thay đổi cái background này.
   
  daugaunhuaNguyễn Viết Tùng Anh thích bài này.
 25. cybershot

  cybershot Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  47
  Đã được thích:
  159
  Làm như thế về nguyên tắc ko vấn đề gì, nhưng ở bước 3 nếu tạo hình nền bg có độ trong suốt thay đổi thì hơi mệt, vì chỉnh thủ công (bằng công cụ xử lý đồ họa) thì khó chuẩn lắm.

  Sao cụ ko làm ngược lại có phải nhàn hơn không:
  - Cho thanh Navi trong suốt 100% (Chỉnh Photoshop)
  - Tạo các hình nền Background có độ trong suốt thay đổi (chỉnh code).

  Cách tiếp cận của tớ trong bài hướng dẫn là theo hướng ấy đấy, vì chỉnh code dễ và linh hoạt hơn nhiều.

  Thật ra, nếu cụ để ý thì thấy stt3 tớ chỉnh mỗi code là có hiệu ứng trong suốt/mờ, trong khi navi3 thì vừa chỉnh code + sửa ảnh navi bg. Cái này là bởi vì với stt3 đã chặn được đoạn mã redraw ảnh stt3 background gốc trong khi navi3 thì chưa dò được đoạn mã tương tự nó nằm ở đâu. Thế nên mới phải thêm công đoạn sửa ảnh navi3 gốc =pts để khi nó redraw thì cũng ko ảnh hưởng gì.
   
 26. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  Vâng cụ nói chuẩn, Ảnh bg thì cho trong suốt hoàn toàn để nó không ảnh hưởng nữa. Còn sẽ thay đổi độ trong suốt bằng code. Cụ đã bao giờ gán giá trị đó cho 1 biến bên ngoài rồi sau đó chỉ cần thay đổi biến để thay đổi 1 loạt các giá trị chưa ạ
   
 27. cybershot

  cybershot Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  47
  Đã được thích:
  159
  Tớ chưa thử, nhưng tin rằng cách đó hoàn toàn khả thi. Thêm định nghĩa màu/hiệu ứng trong framework-res rồi sửa mã trong SystemUI để tham chiếu đến mã màu/hiệu ứng mới. Nhiều thành phần đồ họa trong SystemUI họ cũng làm như vậy thôi.
   
 28. vlonglinh1990

  vlonglinh1990 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  165
  Đã được thích:
  44
  like chủ thớt. muốn mà chẳng làm đc. tiện đây cho mình hỏi mình có thể làm trên win XP k nhỉ. sao làm nó khó thế
   
  dokyson thích bài này.
 29. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  Em cũng không biết cách thêm định nghĩa trong framework-res, cụ có thể gợi ý cho em file có thể thêm biến vào không ạ.
   
 30. dokyson

  dokyson Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  18,143
  Đã được thích:
  20,146
  Trên XP hoàn toàn được bác ạ
   
  daugaunhuaNguyễn Viết Tùng Anh thích bài này.

Users found this page by searching for:

 1. làm thanh điều hướng trong suốt

  ,
 2. trong suốt status bar android

  ,
 3. thanh điều hướng trong suốt

  ,
 4. điều hướng trên sky ỉon 1,
 5. hieu ung trong suot tren android
Đang tải...