[ Hướng dẫn ] Thay đổi khóa màn hình mặc định của SKY sang LG 4x

Thảo luận trong 'Chia sẻ, hướng dẫn Mod ROM SKY' bắt đầu bởi patonline85, 4/9/13.

 1. Diễn đàn đang đang trong quá trình nâng cấp phiên bản 2017...
  Nếu bạn gặp bất kỳ lỗi gì hãy post thông tin lỗi TẠI ĐÂY hoặc gửi mail đến csupport@choimobile.vn để được hỗ trợ nhanh nhất. BQT cũng rất mong muốn nhận được góp ý từ bạn !
  Cảm ơn bạn rất nhiều, Khách.
 1. patonline85

  Senior Member

  12/2/13
  4,598
  7,604
  0
  Nam
  Thể theo nguyện vọng của anh [chị] em đã yêu cầu , hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách đưa lockscreen "khóa màn hình" kiểu LG 4x sang SKY . dưới đây mình minh họa từ sky830ke .
  Hình minh họa sau khi đã làm thành công :
  choimobile.vn-Screenshot_2013-09-04-12-50-37.png
  Yêu cầu cần có :
  - rom phải được deodex .
  - công cụ không thể thiếu apktool , notepad++ đã có trên diễn đàn rất nhiều.
  anh em search phát nhé .
  - làm việc với các file sau :
  android.policy.jar , framework.jar , services.jar và framework-res.apk

  Bắt đầu :
  Phần 1 : làm việc với file android.policy.jar :
  DECOMPILE android.policy.jar và vào đường dẫn sau :
  \com\android\internal\policy\impl\ KeyguardViewManager.smali
  mở file KeyguardViewManager bằng Notepad++ và tìm dòng sau :
  Mã:
  const v4, 0x4100800
  sau đó thay thế bằng :
  Mã:
  const v4, 0x4000800

  save và compile file android.policy.jar

  Phần 2 : làm việc với file services.jar :
  DECOMPILE services.jar và vào đường dẫn sau :
  \com\android\server\wm\WindowAnimator.smali
  tìm dòng sau :
  Mã:
  .method private updateWindowsAndWallpaperLocked()V
  trong dòng lệnh này :
  Mã:
  .method private updateWindowsAndWallpaperLocked()V
  -
  -
  -
  -
  xóa hết tất cả method trong này và thay thế bằng lệnh phía dưới.
  -
  -
  -
  -
  .end method
  thay thế :
  Mã:
  .method private updateWindowsAndWallpaperLocked()V
    .registers 19
   
    .prologue
    .line 203
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mAnimTransactionSequence:I
   
    add-int/lit8 v15, v15, 0x1
   
    move-object/from16 v0, p0
   
    iput v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mAnimTransactionSequence:I
   
    .line 205
    const/4 v10, 0x0
   
    .line 206
    .local v10, unForceHiding:Ljava/util/ArrayList;,"Ljava/util/ArrayList<Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;>;"
    const/4 v11, 0x0
   
    .line 208
    .local v11, wallpaperInUnForceHiding:Z
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget-object v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mService:Lcom/android/server/wm/WindowManagerService;
   
    iget-object v15, v15, Lcom/android/server/wm/WindowManagerService;->mWindows:Ljava/util/ArrayList;
   
    invoke-virtual {v15}, Ljava/util/ArrayList;->size()I
   
    move-result v15
   
    add-int/lit8 v8, v15, -0x1
   
    .local v8, i:I
    :goto_18
    if-ltz v8, :cond_271
   
    .line 209
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget-object v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mService:Lcom/android/server/wm/WindowManagerService;
   
    iget-object v15, v15, Lcom/android/server/wm/WindowManagerService;->mWindows:Ljava/util/ArrayList;
   
    invoke-virtual {v15, v8}, Ljava/util/ArrayList;->get(I)Ljava/lang/Object;
   
    move-result-object v13
   
    check-cast v13, Lcom/android/server/wm/WindowState;
   
    .line 210
    .local v13, win:Lcom/android/server/wm/WindowState;
    iget-object v14, v13, Lcom/android/server/wm/WindowState;->mWinAnimator:Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;
   
    .line 211
    .local v14, winAnimator:Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;
    iget v6, v14, Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;->mAttrFlags:I
   
    .line 213
    .local v6, flags:I
    iget-object v15, v14, Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;->mSurface:Landroid/view/Surface;
   
    if-eqz v15, :cond_14d
   
    .line 214
    iget-boolean v12, v14, Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;->mWasAnimating:Z
   
    .line 215
    .local v12, wasAnimating:Z
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget-wide v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mCurrentTime:J
   
    invoke-virtual/range {v14 .. v16}, Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;->stepAnimationLocked(J)Z
   
    move-result v9
   
    .line 225
    .local v9, nowAnimating:Z
    if-eqz v9, :cond_82
   
    .line 226
    iget-object v15, v14, Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;->mAnimation:Landroid/view/animation/Animation;
   
    if-eqz v15, :cond_7d
   
    .line 227
    const/high16 v15, 0x10
   
    and-int/2addr v15, v6
   
    if-eqz v15, :cond_4f
   
    iget-object v15, v14, Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;->mAnimation:Landroid/view/animation/Animation;
   
    invoke-virtual {v15}, Landroid/view/animation/Animation;->getDetachWallpaper()Z
   
    move-result v15
   
    if-eqz v15, :cond_4f
   
    .line 229
    move-object/from16 v0, p0
   
    iput-object v13, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mDetachedWallpaper:Lcom/android/server/wm/WindowState;
   
    .line 231
    :cond_4f
    iget-object v15, v14, Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;->mAnimation:Landroid/view/animation/Animation;
   
    invoke-virtual {v15}, Landroid/view/animation/Animation;->getBackgroundColor()I
   
    move-result v4
   
    .line 232
    .local v4, backgroundColor:I
    if-eqz v4, :cond_7d
   
    .line 233
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget-object v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mWindowAnimationBackground:Lcom/android/server/wm/WindowState;
   
    if-eqz v15, :cond_75
   
    iget v15, v14, Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;->mAnimLayer:I
   
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget-object v0, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mWindowAnimationBackground:Lcom/android/server/wm/WindowState;
   
    move-object/from16 v16, v0
   
    move-object/from16 v0, v16
   
    iget-object v0, v0, Lcom/android/server/wm/WindowState;->mWinAnimator:Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;
   
    move-object/from16 v16, v0
   
    move-object/from16 v0, v16
   
    iget v0, v0, Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;->mAnimLayer:I
   
    move/from16 v16, v0
   
    move/from16 v0, v16
   
    if-ge v15, v0, :cond_7d
   
    .line 236
    :cond_75
    move-object/from16 v0, p0
   
    iput-object v13, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mWindowAnimationBackground:Lcom/android/server/wm/WindowState;
   
    .line 237
    move-object/from16 v0, p0
   
    iput v4, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mWindowAnimationBackgroundColor:I
   
    .line 241
    .end local v4     #backgroundColor:I
    :cond_7d
    const/4 v15, 0x1
   
    move-object/from16 v0, p0
   
    iput-boolean v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mAnimating:Z
   
    .line 247
    :cond_82
    iget-object v15, v13, Lcom/android/server/wm/WindowState;->mAppToken:Lcom/android/server/wm/AppWindowToken;
   
    if-nez v15, :cond_1ac
   
    const/4 v2, 0x0
   
    .line 249
    .local v2, appAnimator:Lcom/android/server/wm/AppWindowAnimator;
    :goto_87
    if-eqz v2, :cond_d0
   
    iget-object v15, v2, Lcom/android/server/wm/AppWindowAnimator;->animation:Landroid/view/animation/Animation;
   
    if-eqz v15, :cond_d0
   
    iget-boolean v15, v2, Lcom/android/server/wm/AppWindowAnimator;->animating:Z
   
    if-eqz v15, :cond_d0
   
    .line 251
    const/high16 v15, 0x10
   
    and-int/2addr v15, v6
   
    if-eqz v15, :cond_a2
   
    iget-object v15, v2, Lcom/android/server/wm/AppWindowAnimator;->animation:Landroid/view/animation/Animation;
   
    invoke-virtual {v15}, Landroid/view/animation/Animation;->getDetachWallpaper()Z
   
    move-result v15
   
    if-eqz v15, :cond_a2
   
    .line 253
    move-object/from16 v0, p0
   
    iput-object v13, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mDetachedWallpaper:Lcom/android/server/wm/WindowState;
   
    .line 255
    :cond_a2
    iget-object v15, v2, Lcom/android/server/wm/AppWindowAnimator;->animation:Landroid/view/animation/Animation;
   
    invoke-virtual {v15}, Landroid/view/animation/Animation;->getBackgroundColor()I
   
    move-result v4
   
    .line 256
    .restart local v4   #backgroundColor:I
    if-eqz v4, :cond_d0
   
    .line 257
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget-object v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mWindowAnimationBackground:Lcom/android/server/wm/WindowState;
   
    if-eqz v15, :cond_c8
   
    iget v15, v14, Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;->mAnimLayer:I
   
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget-object v0, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mWindowAnimationBackground:Lcom/android/server/wm/WindowState;
   
    move-object/from16 v16, v0
   
    move-object/from16 v0, v16
   
    iget-object v0, v0, Lcom/android/server/wm/WindowState;->mWinAnimator:Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;
   
    move-object/from16 v16, v0
   
    move-object/from16 v0, v16
   
    iget v0, v0, Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;->mAnimLayer:I
   
    move/from16 v16, v0
   
    move/from16 v0, v16
   
    if-ge v15, v0, :cond_d0
   
    .line 260
    :cond_c8
    move-object/from16 v0, p0
   
    iput-object v13, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mWindowAnimationBackground:Lcom/android/server/wm/WindowState;
   
    .line 261
    move-object/from16 v0, p0
   
    iput v4, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mWindowAnimationBackgroundColor:I
   
    .line 266
    .end local v4     #backgroundColor:I
    :cond_d0
    if-eqz v12, :cond_101
   
    iget-boolean v15, v14, Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;->mAnimating:Z
   
    if-nez v15, :cond_101
   
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget-object v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mService:Lcom/android/server/wm/WindowManagerService;
   
    iget-object v15, v15, Lcom/android/server/wm/WindowManagerService;->mWallpaperTarget:Lcom/android/server/wm/WindowState;
   
    if-ne v15, v13, :cond_101
   
    .line 267
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mBulkUpdateParams:I
   
    or-int/lit8 v15, v15, 0x2
   
    move-object/from16 v0, p0
   
    iput v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mBulkUpdateParams:I
   
    .line 268
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mPendingLayoutChanges:I
   
    or-int/lit8 v15, v15, 0x4
   
    move-object/from16 v0, p0
   
    iput v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mPendingLayoutChanges:I
   
    .line 270
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget-object v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mService:Lcom/android/server/wm/WindowManagerService;
   
    const-string v16, "updateWindowsAndWallpaperLocked 2"
   
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget v0, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mPendingLayoutChanges:I
   
    move/from16 v17, v0
   
    invoke-virtual/range {v15 .. v17}, Lcom/android/server/wm/WindowManagerService;->debugLayoutRepeats(Ljava/lang/String;I)V
   
    .line 275
    :cond_101
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget-object v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mPolicy:Landroid/view/WindowManagerPolicy;
   
    iget-object v0, v13, Lcom/android/server/wm/WindowState;->mAttrs:Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;
   
    move-object/from16 v16, v0
   
    move-object/from16 v0, v16
   
    invoke-interface {v15, v13, v0}, Landroid/view/WindowManagerPolicy;->doesForceHide(Landroid/view/WindowManagerPolicy$WindowState;Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;)Z
   
    move-result v15
   
    if-eqz v15, :cond_1b2
   
    .line 276
    if-nez v12, :cond_142
   
    if-eqz v9, :cond_142
   
    .line 280
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mBulkUpdateParams:I
   
    or-int/lit8 v15, v15, 0x4
   
    move-object/from16 v0, p0
   
    iput v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mBulkUpdateParams:I
   
    .line 281
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mPendingLayoutChanges:I
   
    or-int/lit8 v15, v15, 0x4
   
    move-object/from16 v0, p0
   
    iput v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mPendingLayoutChanges:I
   
    .line 283
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget-object v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mService:Lcom/android/server/wm/WindowManagerService;
   
    const-string v16, "updateWindowsAndWallpaperLocked 3"
   
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget v0, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mPendingLayoutChanges:I
   
    move/from16 v17, v0
   
    invoke-virtual/range {v15 .. v17}, Lcom/android/server/wm/WindowManagerService;->debugLayoutRepeats(Ljava/lang/String;I)V
   
    .line 286
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget-object v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mService:Lcom/android/server/wm/WindowManagerService;
   
    const/16 v16, 0x1
   
    move/from16 v0, v16
   
    iput-boolean v0, v15, Lcom/android/server/wm/WindowManagerService;->mFocusMayChange:Z
   
    .line 288
    :cond_142
    invoke-virtual {v13}, Lcom/android/server/wm/WindowState;->isReadyForDisplay()Z
   
    move-result v15
   
    if-eqz v15, :cond_14d
   
    .line 289
    const/4 v15, 0x0
   
    move-object/from16 v0, p0
   
    iput v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mForceHiding:I
   
    .line 344
    .end local v2     #appAnimator:Lcom/android/server/wm/AppWindowAnimator;
    .end local v9     #nowAnimating:Z
    .end local v12     #wasAnimating:Z
    :cond_14d
    :goto_14d
    iget-object v3, v13, Lcom/android/server/wm/WindowState;->mAppToken:Lcom/android/server/wm/AppWindowToken;
   
    .line 345
    .local v3, atoken:Lcom/android/server/wm/AppWindowToken;
    iget v15, v14, Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;->mDrawState:I
   
    const/16 v16, 0x3
   
    move/from16 v0, v16
   
    if-ne v15, v0, :cond_17c
   
    .line 346
    if-eqz v3, :cond_15d
   
    iget-boolean v15, v3, Lcom/android/server/wm/AppWindowToken;->allDrawn:Z
   
    if-eqz v15, :cond_17c
   
    .line 347
    :cond_15d
    invoke-virtual {v14}, Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;->performShowLocked()Z
   
    move-result v15
   
    if-eqz v15, :cond_17c
   
    .line 348
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mPendingLayoutChanges:I
   
    or-int/lit8 v15, v15, 0x8
   
    move-object/from16 v0, p0
   
    iput v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mPendingLayoutChanges:I
   
    .line 350
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget-object v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mService:Lcom/android/server/wm/WindowManagerService;
   
    const-string v16, "updateWindowsAndWallpaperLocked 5"
   
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget v0, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mPendingLayoutChanges:I
   
    move/from16 v17, v0
   
    invoke-virtual/range {v15 .. v17}, Lcom/android/server/wm/WindowManagerService;->debugLayoutRepeats(Ljava/lang/String;I)V
   
    .line 356
    :cond_17c
    if-nez v3, :cond_26d
   
    const/4 v2, 0x0
   
    .line 358
    .restart local v2   #appAnimator:Lcom/android/server/wm/AppWindowAnimator;
    :goto_17f
    if-eqz v2, :cond_1a8
   
    iget-object v15, v2, Lcom/android/server/wm/AppWindowAnimator;->thumbnail:Landroid/view/Surface;
   
    if-eqz v15, :cond_1a8
   
    .line 359
    iget v15, v2, Lcom/android/server/wm/AppWindowAnimator;->thumbnailTransactionSeq:I
   
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget v0, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mAnimTransactionSequence:I
   
    move/from16 v16, v0
   
    move/from16 v0, v16
   
    if-eq v15, v0, :cond_19a
   
    .line 360
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mAnimTransactionSequence:I
   
    iput v15, v2, Lcom/android/server/wm/AppWindowAnimator;->thumbnailTransactionSeq:I
   
    .line 361
    const/4 v15, 0x0
   
    iput v15, v2, Lcom/android/server/wm/AppWindowAnimator;->thumbnailLayer:I
   
    .line 363
    :cond_19a
    iget v15, v2, Lcom/android/server/wm/AppWindowAnimator;->thumbnailLayer:I
   
    iget v0, v14, Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;->mAnimLayer:I
   
    move/from16 v16, v0
   
    move/from16 v0, v16
   
    if-ge v15, v0, :cond_1a8
   
    .line 364
    iget v15, v14, Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;->mAnimLayer:I
   
    iput v15, v2, Lcom/android/server/wm/AppWindowAnimator;->thumbnailLayer:I
   
    .line 208
    :cond_1a8
    add-int/lit8 v8, v8, -0x1
   
    goto/16 :goto_18
   
    .line 247
    .end local v2     #appAnimator:Lcom/android/server/wm/AppWindowAnimator;
    .end local v3     #atoken:Lcom/android/server/wm/AppWindowToken;
    .restart local v9   #nowAnimating:Z
    .restart local v12   #wasAnimating:Z
    :cond_1ac
    iget-object v15, v13, Lcom/android/server/wm/WindowState;->mAppToken:Lcom/android/server/wm/AppWindowToken;
   
    iget-object v2, v15, Lcom/android/server/wm/AppWindowToken;->mAppAnimator:Lcom/android/server/wm/AppWindowAnimator;
   
    goto/16 :goto_87
   
    .line 300
    .restart local v2   #appAnimator:Lcom/android/server/wm/AppWindowAnimator;
    :cond_1b2
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget-object v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mPolicy:Landroid/view/WindowManagerPolicy;
   
    iget-object v0, v13, Lcom/android/server/wm/WindowState;->mAttrs:Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;
   
    move-object/from16 v16, v0
   
    move-object/from16 v0, v16
   
    invoke-interface {v15, v13, v0}, Landroid/view/WindowManagerPolicy;->canBeForceHidden(Landroid/view/WindowManagerPolicy$WindowState;Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;)Z
   
    move-result v15
   
    if-eqz v15, :cond_14d
   
    .line 301
    iget v15, v14, Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;->mAttrFlags:I
   
    const/high16 v16, 0x8
   
    and-int v15, v15, v16
   
    if-nez v15, :cond_21e
   
    const/4 v7, 0x1
   
    .line 304
    .local v7, hideWhenLocked:Z
    :goto_1cb
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mForceHiding:I
   
    const/16 v16, 0x1
   
    move/from16 v0, v16
   
    if-ne v15, v0, :cond_1dd
   
    invoke-virtual {v14}, Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;->isAnimating()Z
   
    move-result v15
   
    if-eqz v15, :cond_1e9
   
    if-nez v7, :cond_1e9
   
    :cond_1dd
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mForceHiding:I
   
    const/16 v16, 0x2
   
    move/from16 v0, v16
   
    if-ne v15, v0, :cond_220
   
    if-eqz v7, :cond_220
   
    .line 307
    :cond_1e9
    const/4 v15, 0x0
   
    const/16 v16, 0x0
   
    move/from16 v0, v16
   
    invoke-virtual {v13, v15, v0}, Lcom/android/server/wm/WindowState;->hideLw(ZZ)Z
   
    move-result v5
   
    .line 333
    .local v5, changed:Z
    :cond_1f2
    :goto_1f2
    if-eqz v5, :cond_14d
   
    const/high16 v15, 0x10
   
    and-int/2addr v15, v6
   
    if-eqz v15, :cond_14d
   
    .line 334
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mBulkUpdateParams:I
   
    or-int/lit8 v15, v15, 0x2
   
    move-object/from16 v0, p0
   
    iput v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mBulkUpdateParams:I
   
    .line 335
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mPendingLayoutChanges:I
   
    or-int/lit8 v15, v15, 0x4
   
    move-object/from16 v0, p0
   
    iput v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mPendingLayoutChanges:I
   
    .line 337
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget-object v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mService:Lcom/android/server/wm/WindowManagerService;
   
    const-string v16, "updateWindowsAndWallpaperLocked 4"
   
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget v0, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mPendingLayoutChanges:I
   
    move/from16 v17, v0
   
    invoke-virtual/range {v15 .. v17}, Lcom/android/server/wm/WindowManagerService;->debugLayoutRepeats(Ljava/lang/String;I)V
   
    goto/16 :goto_14d
   
    .line 301
    .end local v5     #changed:Z
    .end local v7     #hideWhenLocked:Z
    :cond_21e
    const/4 v7, 0x0
   
    goto :goto_1cb
   
    .line 311
    .restart local v7   #hideWhenLocked:Z
    :cond_220
    const/4 v15, 0x0
   
    const/16 v16, 0x0
   
    move/from16 v0, v16
   
    invoke-virtual {v13, v15, v0}, Lcom/android/server/wm/WindowState;->showLw(ZZ)Z
   
    move-result v5
   
    .line 314
    .restart local v5   #changed:Z
    if-eqz v5, :cond_1f2
   
    .line 315
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mBulkUpdateParams:I
   
    and-int/lit8 v15, v15, 0x4
   
    if-eqz v15, :cond_24e
   
    invoke-virtual {v13}, Lcom/android/server/wm/WindowState;->isVisibleNow()Z
   
    move-result v15
   
    if-eqz v15, :cond_24e
   
    .line 317
    if-nez v10, :cond_240
   
    .line 318
    new-instance v10, Ljava/util/ArrayList;
   
    .end local v10     #unForceHiding:Ljava/util/ArrayList;,"Ljava/util/ArrayList<Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;>;"
    invoke-direct {v10}, Ljava/util/ArrayList;-><init>()V
   
    .line 320
    .restart local v10   #unForceHiding:Ljava/util/ArrayList;,"Ljava/util/ArrayList<Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;>;"
    :cond_240
    invoke-virtual {v10, v14}, Ljava/util/ArrayList;->add(Ljava/lang/Object;)Z
   
    .line 321
    iget-object v15, v13, Lcom/android/server/wm/WindowState;->mAttrs:Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;
   
    iget v15, v15, Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;->flags:I
   
    const/high16 v16, 0x10
   
    and-int v15, v15, v16
   
    if-eqz v15, :cond_24e
   
    .line 322
    const/4 v11, 0x1
   
    .line 325
    :cond_24e
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget-object v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mCurrentFocus:Lcom/android/server/wm/WindowState;
   
    if-eqz v15, :cond_262
   
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget-object v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mCurrentFocus:Lcom/android/server/wm/WindowState;
   
    iget v15, v15, Lcom/android/server/wm/WindowState;->mLayer:I
   
    iget v0, v13, Lcom/android/server/wm/WindowState;->mLayer:I
   
    move/from16 v16, v0
   
    move/from16 v0, v16
   
    if-ge v15, v0, :cond_1f2
   
    .line 329
    :cond_262
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget-object v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mService:Lcom/android/server/wm/WindowManagerService;
   
    const/16 v16, 0x1
   
    move/from16 v0, v16
   
    iput-boolean v0, v15, Lcom/android/server/wm/WindowManagerService;->mFocusMayChange:Z
   
    goto :goto_1f2
   
    .line 356
    .end local v2     #appAnimator:Lcom/android/server/wm/AppWindowAnimator;
    .end local v5     #changed:Z
    .end local v7     #hideWhenLocked:Z
    .end local v9     #nowAnimating:Z
    .end local v12     #wasAnimating:Z
    .restart local v3   #atoken:Lcom/android/server/wm/AppWindowToken;
    :cond_26d
    iget-object v2, v3, Lcom/android/server/wm/AppWindowToken;->mAppAnimator:Lcom/android/server/wm/AppWindowAnimator;
   
    goto/16 :goto_17f
   
    .line 371
    .end local v3     #atoken:Lcom/android/server/wm/AppWindowToken;
    .end local v6     #flags:I
    .end local v13     #win:Lcom/android/server/wm/WindowState;
    .end local v14     #winAnimator:Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;
    :cond_271
    if-eqz v10, :cond_294
   
    .line 372
    invoke-virtual {v10}, Ljava/util/ArrayList;->size()I
   
    move-result v15
   
    add-int/lit8 v8, v15, -0x1
   
    :goto_279
    if-ltz v8, :cond_294
   
    .line 373
    move-object/from16 v0, p0
   
    iget-object v15, v0, Lcom/android/server/wm/WindowAnimator;->mPolicy:Landroid/view/WindowManagerPolicy;
   
    invoke-interface {v15, v11}, Landroid/view/WindowManagerPolicy;->createForceHideEnterAnimation(Z)Landroid/view/animation/Animation;
   
    move-result-object v1
   
    .line 374
    .local v1, a:Landroid/view/animation/Animation;
    if-eqz v1, :cond_291
   
    .line 375
    invoke-virtual {v10, v8}, Ljava/util/ArrayList;->get(I)Ljava/lang/Object;
   
    move-result-object v14
   
    check-cast v14, Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;
   
    .line 376
    .restart local v14   #winAnimator:Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;
    invoke-virtual {v14, v1}, Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;->setAnimation(Landroid/view/animation/Animation;)V
   
    .line 377
    const/4 v15, 0x1
   
    iput-boolean v15, v14, Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;->mAnimationIsEntrance:Z
   
    .line 372
    .end local v14     #winAnimator:Lcom/android/server/wm/WindowStateAnimator;
    :cond_291
    add-int/lit8 v8, v8, -0x1
   
    goto :goto_279
   
    .line 381
    .end local v1     #a:Landroid/view/animation/Animation;
    :cond_294
    return-void
  .end method
  Sau đó save và compile lại .
   
  4 people like this.
 2. patonline85

  Senior Member

  12/2/13
  4,598
  7,604
  0
  Nam
  Phần 3 : làm việc với file Framework-res.apk
  DECOMPILE framework-res.apk tìm theo đường dẫn sau :
  \framework-res.apk\res\layout\keyguard_screen_tab_unlock.xml
  mở file keyguard_screen_tab_unlock.xml bằng notepad++
  thay thế tất cả các code trong file này bằng code sau :
  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <RelativeLayout android:gravity="center_horizontal" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <com.android.internal.widget.WaveView android:id="@id/unlock_widget" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" />
    <GridLayout android:gravity="center_horizontal" android:orientation="vertical" android:id="@id/root" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent">
      <com.android.internal.widget.DigitalClock android:id="@id/time" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="@dimen/keyguard_lockscreen_status_line_clockfont_top_margin" android:layout_marginBottom="12.0dip">
        <TextView android:textAppearance="?textAppearanceMedium" android:textSize="@dimen/keyguard_lockscreen_clock_font_size" android:textColor="@color/lockscreen_clock_background" android:ellipsize="none" android:id="@id/timeDisplayBackground" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginBottom="6.0dip" android:singleLine="true" />
        <TextView android:textAppearance="?textAppearanceMedium" android:textSize="@dimen/keyguard_lockscreen_clock_font_size" android:textColor="@color/lockscreen_clock_foreground" android:ellipsize="none" android:id="@id/timeDisplayForeground" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginBottom="6.0dip" android:singleLine="true" android:layout_alignLeft="@id/timeDisplayBackground" android:layout_alignTop="@id/timeDisplayBackground" />
      </com.android.internal.widget.DigitalClock>
      <LinearLayout android:orientation="horizontal" android:id="@id/date_line" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content">
        <TextView android:textAppearance="?textAppearanceMedium" android:textSize="@dimen/keyguard_lockscreen_status_line_font_size" android:ellipsize="marquee" android:id="@id/date" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:singleLine="true" />
        <TextView android:textAppearance="?textAppearanceMedium" android:textSize="@dimen/keyguard_lockscreen_status_line_font_size" android:ellipsize="marquee" android:id="@id/alarm_status" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="16.0dip" android:singleLine="true" android:drawablePadding="4.0dip" />
      </LinearLayout>
      <TextView android:textAppearance="?textAppearanceMedium" android:textSize="@dimen/keyguard_lockscreen_status_line_font_size" android:ellipsize="marquee" android:id="@id/status1" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:singleLine="true" android:drawablePadding="4.0dip" />
      <RelativeLayout android:orientation="horizontal" android:id="@id/weather_panel" android:paddingTop="4.0dip" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content">
        <ImageView android:id="@id/weather_image" android:paddingLeft="8.0dip" android:paddingRight="8.0dip" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:src="@drawable/ic_dialog_alert" android:layout_centerHorizontal="true" android:layout_centerVertical="true" />
        <RelativeLayout android:orientation="horizontal" android:padding="4.0dip" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_toLeftOf="@id/weather_image" android:layout_centerVertical="true">
          <TextView android:textSize="14.0sp" android:textStyle="bold" android:textColor="?textColorPrimary" android:ellipsize="marquee" android:gravity="right" android:id="@id/weather_city" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:singleLine="true" android:layout_alignParentRight="true" />
          <TextView android:textSize="12.0sp" android:textColor="?textColorPrimary" android:ellipsize="marquee" android:gravity="right" android:id="@id/weather_condition" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:singleLine="true" android:layout_below="@id/weather_city" android:layout_alignParentRight="true" />
          <TextView android:textSize="8.0sp" android:textColor="?textColorSecondary" android:gravity="right" android:id="@id/update_time" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_below="@id/weather_condition" android:layout_alignParentRight="true" />
        </RelativeLayout>
        <RelativeLayout android:orientation="horizontal" android:id="@id/weather_temps_panel" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_toRightOf="@id/weather_image" android:layout_centerVertical="true">
          <TextView android:textSize="20.0sp" android:textColor="?textColorPrimary" android:id="@id/weather_temp" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_centerHorizontal="true" />
          <View android:id="@id/weather_divider" android:background="@drawable/divider_horizontal_dark" android:layout_width="44.0dip" android:layout_height="1.0dip" android:layout_below="@id/weather_temp" />
          <TextView android:textSize="12.0sp" android:textColor="?textColorPrimary" android:id="@id/weather_low_high" android:paddingTop="2.0dip" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_below="@id/weather_divider" android:layout_centerHorizontal="true" />
        </RelativeLayout>
      </RelativeLayout>
      <Space android:layout_gravity="fill" />
      <Button android:layout_gravity="right" android:id="@id/emergencyCallButton" android:visibility="gone" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="4.0dip" android:layout_marginRight="16.0dip" android:text="@string/lockscreen_emergency_call" android:drawableLeft="@drawable/lockscreen_emergency_button" android:drawablePadding="4.0dip" style="?android:attr/buttonBarButtonStyle" />
      <RelativeLayout android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="302.0dip">
        <LinearLayout android:gravity="center_vertical" android:id="@id/calendar_panel" android:paddingLeft="12.0dip" android:paddingRight="12.0dip" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:minHeight="28.0dip">
          <ImageView android:gravity="center" android:layout_gravity="center_vertical" android:layout_width="36.0dip" android:layout_height="wrap_content" android:src="@drawable/ic_lock_idle_calendar" />
          <View android:background="@drawable/divider_horizontal_dark" android:paddingTop="6.0dip" android:paddingBottom="6.0dip" android:layout_width="1.0dip" android:layout_height="fill_parent" />
          <RelativeLayout android:paddingLeft="4.0dip" android:paddingTop="6.0dip" android:paddingBottom="6.0dip" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1.0">
            <TextView android:textSize="14.0sp" android:textColor="?textColorPrimary" android:ellipsize="marquee" android:id="@id/calendar_event_title" android:fadingEdge="horizontal" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:singleLine="true" />
            <TextView android:textSize="12.0sp" android:textColor="?textColorSecondary" android:ellipsize="marquee" android:id="@id/calendar_event_details" android:focusable="true" android:focusableInTouchMode="true" android:fadingEdge="horizontal" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:scrollHorizontally="true" android:singleLine="true" android:layout_below="@id/calendar_event_title" android:layout_alignLeft="@id/calendar_event_title" android:marqueeRepeatLimit="marquee_forever" />
          </RelativeLayout>
        </LinearLayout>
        <TextView android:textAppearance="?textAppearanceMedium" android:textSize="@dimen/keyguard_lockscreen_status_line_font_size" android:textColor="?textColorSecondary" android:ellipsize="marquee" android:gravity="center_horizontal" android:id="@id/carrier" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginBottom="12.0dip" android:singleLine="true" android:layout_alignParentBottom="true" />
      </RelativeLayout>
      <LinearLayout android:gravity="center" android:orientation="horizontal" android:layout_width="fill_parent" android:weightSum="2.0" style="?android:attr/buttonBarStyle">
        <Button android:textSize="@dimen/keyguard_lockscreen_status_line_font_size" android:layout_gravity="center_horizontal" android:id="@id/emergencyCallButton" android:visibility="gone" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/lockscreen_emergency_call" android:drawableLeft="@drawable/lockscreen_emergency_button" android:drawablePadding="0.0dip" android:layout_weight="1.0" style="?android:attr/buttonBarButtonStyle" />
      </LinearLayout>
      <include android:layout_gravity="fill" android:id="@id/transport" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="0.0dip" android:layout_column="0" android:layout_row="0" android:layout_rowSpan="5" android:layout_columnSpan="1" layout="@layout/keyguard_transport_control" />
    </GridLayout>
  </RelativeLayout>
  sau đó tìm theo đường dẫn tiếp theo :
  \framework-res.apk\res\layout\keyguard_transport_control.xml
  mở file keyguard_transport_control.xml bằng nodtepad++ .
  thay thế tất cả code trong file này bằng code sau :
  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <com.android.internal.widget.TransportControlView android:id="@id/transport_controls"
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <FrameLayout android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent">
      <ImageView android:layout_gravity="fill" android:id="@id/albumart" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:scaleType="centerCrop" android:adjustViewBounds="false" />
    </FrameLayout>
    <LinearLayout android:layout_gravity="bottom" android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content">
      <TextView android:textAppearance="?textAppearanceMedium" android:ellipsize="end" android:gravity="center_horizontal" android:id="@id/title" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="16.0dip" android:layout_marginTop="8.0dip" android:layout_marginRight="16.0dip" android:singleLine="true" />
      <LinearLayout android:orientation="horizontal" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="5.0dip">
        <FrameLayout android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1.0">
          <ImageView android:layout_gravity="center" android:id="@id/btn_prev" android:background="?selectableItemBackground" android:padding="10.0dip" android:clickable="true" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:src="@drawable/ic_media_previous" android:contentDescription="@string/lockscreen_transport_prev_description" />
        </FrameLayout>
        <FrameLayout android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1.0">
          <ImageView android:layout_gravity="center" android:id="@id/btn_play" android:background="?selectableItemBackground" android:padding="10.0dip" android:clickable="true" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:src="@drawable/ic_media_play" android:contentDescription="@string/lockscreen_transport_play_description" />
        </FrameLayout>
        <FrameLayout android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1.0">
          <ImageView android:layout_gravity="center" android:id="@id/btn_next" android:background="?selectableItemBackground" android:padding="10.0dip" android:clickable="true" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:src="@drawable/ic_media_next" android:contentDescription="@string/lockscreen_transport_next_description" />
        </FrameLayout>
      </LinearLayout>
    </LinearLayout>
  </com.android.internal.widget.TransportControlView>
  tiếp theo tải 4 file ảnh này về copy vào thư mục \framework-res.apk\res\drawable-xhdpi :
  \framework-res.apk\res\drawable-xhdpi
  sau đó recompile file framework-res.apk lại .

   
  4 people like this.
 3. patonline85

  Senior Member

  12/2/13
  4,598
  7,604
  0
  Nam
  Phần 4 : Decompile file framework.jar và vào đường dẫn sau :
  \com\android\internal\widget
  xóa 2 file WaveView.smali và TransportControlView.smali thay thế bằng 2 file sau : http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3599539401&uk=1060115368
  dùng Notepad++ mở 2 file WaveView.smali, TransportControlView.smali .
  trở lại apktool Decompile lại file framework-res.apk bạn đã làm ở Phần 3 và tìm theo đường dẫn sau mở file \res\values\public.xml
  Mở file public.xml bằng notepad++ .
  và làm theo code sau :
  Mã:
  WaveView.smali             public.xml
   
  line 198, const v1, 0x10404f8   <public type="string" name="description_target_camera" id="0x010404f8" />
   
  line 308, const v1, 0x1080622   <public type="drawable" name="unlock_ring" id="0x01080622" />
   
  line 357, const v1, 0x1080620   <public type="drawable" name="unlock_default" id="0x01080620" />
   
  line 406, const v1, 0x1080621   <public type="drawable" name="unlock_halo" id="0x01080621" />
   
  line 455, const v1, 0x1080623   <public type="drawable" name="unlock_wave" id="0x01080623" />
   
  
  Mã:
  TransportControlView.smali             public.xml
   
  line 777, const v1, 0x1080024   <public type="drawable" name="ic_media_play" id="0x01080024" />
   
  line 781, const v0, 0x104033a   <public type="string" name="lockscreen_permanent_disabled_sim_instructions" id="0x0104033a" />
   
  line 836, const v1, 0x108008a   <public type="drawable" name="stat_sys_warning" id="0x0108008a" />
   
  line 840, const v0, 0x104033a   <public type="string" name="lockscreen_permanent_disabled_sim_instructions" id="0x0104033a" />
   
  line 850, const v1, 0x1080023   <public type="drawable" name="ic_media_pause" id="0x01080023" />
   
  line 854, const v0, 0x1040339   <public type="string" name="lockscreen_permanent_disabled_sim_message_short" id="0x01040339" />
   
  line 867, const v1, 0x1080347   <public type="drawable" name="ic_media_stop" id="0x01080347" />
   
  line 871, const v0, 0x104033b   <public type="string" name="lockscreen_transport_prev_description" id="0x0104033b" />
   
  line 1143, const v5, 0x1020016   <public type="id" name="title" id="0x01020016" />
   
  line 1159, const v5, 0x10202db   <public type="id" name="albumart" id="0x010202db" />
   
  line 1170, const v5, 0x10202dc   <public type="id" name="btn_prev" id="0x010202dc" />
   
  line 1181, const v5, 0x10202dd   <public type="id" name="btn_play" id="0x010202dd" />
   
  line 1192, const v5, 0x10202de   <public type="id" name="btn_next" id="0x010202de" />
  ví dụ : ở file publi.xml bạn tìm dòng
  Mã:
  <public type="string" name="description_target_camera" id="
  xem id của nó là bao nhiêu . sau đó bạn quay sang fileWaveView.smali
  thay thế id vừa lấy được ở publi vào dòng số 198 trên notepad++
  Sau khi đã thay thế ok . bạn Compile file framework.jar lại .
  copy 4 file vừa làm việc ở trên vào System/framework . nhớ set permission là RW-R--R-- nha bạn . Chúc các bạn thành công:D
  ( Nguồn XDA )
   
  4 people like this.
 4. dokyson

  dokyson Administrator
  Thành viên BQT Administrator

  9/12/12
  18,143
  37,713
  0
  Nam
  Hehe khá là dài, nhưng sẽ thử trên 870 xem sao. Thank cụ nhiều
   
  2 people like this.
 5. thehuynh1982

  Senior Member

  12/1/13
  3,075
  6,627
  0
  Nam
  Làm từ đầu đến đít nhưng chủ thớt ko up lên 4 file ảnh thay thế cũng bằng không:(
   
 6. mrhuypu

  Newbie

  15/9/13
  25
  10
  0
  Nam
  chủ thớt làm giúp cho sky 7xx..rom stock jellybean được không???????????
   
 7. thehuynh1982

  Senior Member

  12/1/13
  3,075
  6,627
  0
  Nam
  @patonline85patonline85 đưa giúp mình 4 cái ảnh để đưa vào thư mục: \framework-res.apk\res\drawable-xhdpi
  với nhé. Cám ơn nhiều
   
  2 people like this.
 8. haichjvas

  Official Member

  6/4/13
  75
  90
  0
  Nam
  taiwan
  @patonline85patonline85 bac port sang rom stok 4.1 cua 810 di bac
   
 9. dokyson

  dokyson Administrator
  Thành viên BQT Administrator

  9/12/12
  18,143
  37,713
  0
  Nam
  4 ảnh bị thiếu đây anh em owiii:

  for HDPI DEVICES download : http://d-h.st/Eil
  exstract it and put it to
  \framework-res.apk\res\drawable-hdpi


  for XHDPI DEVICES download : http://d-h.st/OZx
  exstract it and put it to
  \framework-res.apk\res\drawable-xhdpi
   
  2 people like this.
 10. mrhuypu

  Newbie

  15/9/13
  25
  10
  0
  Nam
  anh làm theo cách này thành công chưa ak..em làm cho 770 mà toàn lỗi code trong framework-res.apk
   
 11. dokyson

  dokyson Administrator
  Thành viên BQT Administrator

  9/12/12
  18,143
  37,713
  0
  Nam
  Cụ thể là lỗi gì em
   
  4 people like this.
 12. mrhuypu

  Newbie

  15/9/13
  25
  10
  0
  Nam
  E cũng ko bít..làm như trên..đến bước 3..sửa code xong thì khi đóng gói thì k đc.nó báo 1 loạt lỗi ở trong file puplic anh ah..e nghĩ code frame ko hợp vs frame 7xx
   
  2 people like this.
 13. dokyson

  dokyson Administrator
  Thành viên BQT Administrator

  9/12/12
  18,143
  37,713
  0
  Nam
  Để tẹo anh mod thử xem sao,
   
  4 people like this.
 14. dokyson

  dokyson Administrator
  Thành viên BQT Administrator

  9/12/12
  18,143
  37,713
  0
  Nam
  Anh em chú ý, Bước 1 và 2 mục đích để màn hình khóa trở thành trong suốt.
  Xong B1 và B2 anh em có thể test được rồi, màn khóa mà ra trong suốt là ok
   
  4 people like this.
 15. mrhuypu

  Newbie

  15/9/13
  25
  10
  0
  Nam
  Vâng anh..2 bc đầu thì ok rùi..mà bị vướng mỗi bước 3..hichic
   
  2 people like this.
 16. dokyson

  dokyson Administrator
  Thành viên BQT Administrator

  9/12/12
  18,143
  37,713
  0
  Nam
  Có 1 số code lỗi, không chạy đc là đúng rồi, a đang xem lại
   
  4 people like this.
 17. mrhuypu

  Newbie

  15/9/13
  25
  10
  0
  Nam
  Vâng..a xem giúp..khoái cái lock này quá..
   
 18. dokyson

  dokyson Administrator
  Thành viên BQT Administrator

  9/12/12
  18,143
  37,713
  0
  Nam
  Uh anh đang check lại, mai kết quả thì anh đưa lên cho, còn nhiều lock đẹp lắm
   
  4 people like this.
 19. mrhuypu

  Newbie

  15/9/13
  25
  10
  0
  Nam
  Úi..thích thía..ah..nó bị lỗi mỗi ở cái code thui a nhỉ..còn bc 4 có thay đổi gì ko??
   
  2 people like this.
 20. dokyson

  dokyson Administrator
  Thành viên BQT Administrator

  9/12/12
  18,143
  37,713
  0
  Nam
  Anh tìm ra chỗ lỗi rồi:
  - Ở phần 3: trong file keyguard_screen_tab_unlock.xml
  Không cần phải thay thế bằng file mới mà chỉ cần thay dòng này:
  Mã:
  <com.android.internal.widget.multiwaveview.GlowPadView android:gravity="top" android:orientation="horizontal" android:id="@id/unlock_widget" android:focusable="true" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:layout_alignParentBottom="true" android:innerRadius="@dimen/glowpadview_inner_radius" android:targetDescriptions="@array/lockscreen_target_descriptions_with_camera" android:directionDescriptions="@array/lockscreen_direction_descriptions" android:outerRingDrawable="@drawable/ic_lockscreen_outerring" android:pointDrawable="@drawable/ic_lockscreen_glowdot" android:glowRadius="@dimen/glowpadview_glow_radius" android:targetDrawables="@array/lockscreen_targets_with_camera" android:handleDrawable="@drawable/ic_lockscreen_handle" android:outerRadius="@dimen/glowpadview_target_placement_radius" android:vibrationDuration="20" android:snapMargin="@dimen/glowpadview_snap_margin" android:feedbackCount="1" />
  Bằng dòng này là ok:
  Mã:
  <com.android.internal.widget.WaveView android:id="@id/unlock_widget" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" />
   
  4 people like this.

Chia sẻ trang này

Đang tải...