NGÔI NHÀ VIỆT CỦA SKY A840

Thảo luận trong 'SKY A840' bắt đầu bởi vuongsky.vn, 3 Tháng 4 2013.

 1. 1303

  1303 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,642
  Đã được thích:
  1,438
  Cùng nắm nà treo nogo thui thím, kụ sky dính 2nhát rùi :D.
  E quên sù cái mã đó rùi qemu.hw.mainkeys=1 nhỳ các kụ, các thím :confused:

  Sent from my IM-A850L using Tapatalk 2
   
  boykinhdi thích bài này.
 2. Nhóc Victim

  Nhóc Victim Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,480
  Đã được thích:
  1,475
  Vụ gì mà dám vs ko dám thế các cụ. Các cụ tổ chức cướp kho bạc chính phủ à :(

  Gửi từ IM-A850SP của tôi
   
  boykinhdi1303 thích bài này.
 3. boykinhdi

  boykinhdi Th.Viên Premium

  Bài viết:
  6,406
  Đã được thích:
  18,434
  phá máy đi vì dùng mãi nó đíu hỏng:p
   
  Nhóc Victim1303 thích bài này.
 4. 1303

  1303 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,642
  Đã được thích:
  1,438
  Hờ hờ cả tắm như hôm lọ ạ thím :D
  Sent from my IM-A850L using Tapatalk 2
   
  boykinhdi thích bài này.
 5. Nhóc Victim

  Nhóc Victim Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,480
  Đã được thích:
  1,475
  Ngon. Cụ phá đi rồi cho iêm cái main về iêm lấy cái Cam vs con Công suất 3G :p

  Gửi từ IM-A850SP của tôi
   
  boykinhdi1303 thích bài này.
 6. 1303

  1303 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,642
  Đã được thích:
  1,438
  Ko được có vẻ kụ boy đã can thiệp vào rùi thêm dòng đó vào lên thanh ảo :confused: agady3et.jpg

  Sent from my IM-A850L using Tapatalk 2
   
  Nhóc Victimboykinhdi thích bài này.
 7. boykinhdi

  boykinhdi Th.Viên Premium

  Bài viết:
  6,406
  Đã được thích:
  18,434
  bác nào muốn tự ngâm cứu thì làm nhé các file của sony z thì mai e sẽ cấp cho các bác:p
  Guide
  How to add XperiaZ lockscreen to Samsung based rom. I use stock rom 4.1.2 for this guide.

  This is my method to mod XperiaZ lockscreen for Samsung based rom. This guide assume you already familiar with apktool/baksmali/smali process.

  Required tools
  1)Apktool and baksmali/smali program
  2)7zip
  3)Notepad ++

  Required files from XperiaZ rom
  1)UxpNxtLockScreen.apk (need to be modified)
  2)WallpaperPicker.apk
  3)com.sonyericsson.navigationbar_impl.jar from system/framework
  4)SoMADigitLight.ttf from system/fonts
  5)customization folder from system/etc
  6)com.sonyericsson.navigationbar.xml from system/etc/permissions
  7)XperiaZ framework-res.apk & SemcGenericUxpRes.apk from system/framework
  8)XperiaZ android.policy.jar (for source code)

  I already packed Item 1-6 into flashable zipfile as “main mod”. Download at OP. You can skip to step 2 if you want to use my main mod.

  Step 1
  1)Install XperiaZ frameworks in apktool
  2)Decompile UxpNxtLockScreen.apk with apktool.
  3)Find smali/com/sonyericsson/lockscreen/uxpnxt/UxpNxtLockScreen.smali and open it up
  4)Find invoke-virtual {v0}, Landroid/telephony/TelephonyManager;->isIccInvalidCard()Z
  5)Samsung framework doesn’t support this method. So
  6)Change it to invoke-virtual {v0}, Landroid/telephony/TelephonyManager;->hasIccCard()Z
  That’s it, recompile it with apktool


  Step2
  1)Decompile XperiaZ android.policy.jar with baksmali/smali program
  2)From the output, go to smali/com/android/internal/policy/impl and copy ExtendedKeyguardScreen.smali and ExternalLockScreen.smali
  3)ExternalLockScreen.smali need to be modified to prevent package validation
  4)I’m sure there is easy way to turn package validation off but here’s what I did:

  Find invoke-static {p0, v4}, Lcom/android/internal/policy/impl/ExternalLockScreen;->validateExternalLockScreen(Landroid/content/Context;Landroid/content/ComponentName[​IMG]Z
  Delete the red one

  Code:
  .line 238
  sget-object v9, Lcom/android/internal/policy/impl/ExternalLockScreen;->sLockScreenInfoLock:Ljava/util/concurrent/locks/Lock;

  invoke-interface {v9}, Ljava/util/concurrent/locks/Lock;->unlock()V

  .line 241 if-nez v4, :cond_2

  .line 242
  invoke-static {p0}, Lcom/android/internal/policy/impl/ExternalLockScreen;->getExternalLockScreenPackage(Landroid/content/Context;)Landroid/content/ComponentName;

  move-result-object v4

  .line 246 :cond_2 invoke-static {p0, v4}, Lcom/android/internal/policy/impl/ExternalLockScreen;->validateExternalLockScreen(Landroid/content/Context;Landroid/content/ComponentName;)Z move-result v8 .line 250 if-eqz v8, :cond_3

  .line 251
  invoke-virtual {v4}, Landroid/content/ComponentName;->getPackageName()Ljava/lang/String;

  move-result-object v9​
  Find .method private static validateExternalLockScreen(Landroid/content/Context;Landroid/content/ComponentName[​IMG]Z
  Delete the red one

  Code:
  .method private static validateExternalLockScreen(Landroid/content/Context;Landroid/content/ComponentName;)Z
  .locals 4
  .parameter "context"
  .parameter "info"

  .prologue
  const/4 v1, 0x0

  .line 131
  if-eqz p1, :cond_0

  invoke-virtual {p1}, Landroid/content/ComponentName;->getClassName()Ljava/lang/String;

  move-result-object v2

  if-eqz v2, :cond_0

  invoke-virtual {p1}, Landroid/content/ComponentName;->getPackageName()Ljava/lang/String;

  move-result-object v2

  if-nez v2, :cond_1 .line 132 :cond_0 const-string v2, "ExternalLockScreen" const-string v3, "External lockscreen name and package info has not been set correctly!" invoke-static {v2, v3}, Landroid/util/Log;->w(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)I
  .line 147
  :goto_0
  return v1

  .line 140
  :cond_1
  invoke-virtual {p0}, Landroid/content/Context;->getPackageManager()Landroid/content/pm/PackageManager;

  move-result-object v0

  .line 141
  .local v0, pm:Landroid/content/pm/PackageManager;
  const-string v2, "com.sonyericsson.permission.EXTERNAL_LOCKSCREEN"

  invoke-virtual {p1}, Landroid/content/ComponentName;->getPackageName()Ljava/lang/String;

  move-result-object v3

  invoke-virtual {v0, v2, v3}, Landroid/content/pm/PackageManager;->checkPermission(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)I

  move-result v2

  if-nez v2, :cond_2

  .line 143
  const/4 v1, 0x1

  goto :goto_0

  .line 146 :cond_2 const-string v2, "ExternalLockScreen" const-string v3, "Validation of external lockscreen failed!!" invoke-static {v2, v3}, Landroid/util/Log;->w(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)I goto :goto_0
  .end method​
  That's it. Save it.


  Step 3
  1)Next extract your phone/rom android.policy.jar and decompile it with baksmali/smali program. From the output, copy and paste the ExtendedKeyguardScreen.smali and the modified ExternalLockScreen.smali to smali/com/android/internal/policy/impl
  2)Then open smali/com/android/internal/policy/impl/ LockPatternKeyguardView.smali. Add the codes (highlighted in blue) and amend the codes (highlighted in green) as below

  Code:
  .field private mHasDialog:Z

  .field mInfoCallback:Lcom/android/internal/policy/impl/KeyguardUpdateMonitor$InfoCallbackImpl;

  .field private mIsExternallyLoadedLockScreenEnabled:Z

  .field private mIsTalkbackDrvModeOn:Z​
  Find # virtual methods.method public cleanUp()V

  Code:

  # virtual methods
  .method public cleanUp()V
  .locals 2

  .prologue
  const/4 v1, 0x0

  const/4 v0, 0x0 iput-boolean v0, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/LockPatternKeyguardView;->mIsExternallyLoadedLockScreenEnabled:Z

  .line 1096
  iget-object v0, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/LockPatternKeyguardView;->mLockScreen:Landroid/view/View;​

  Find .method createLockScreen()Landroid/view/View;

  Code:
  .prologue
  iget-object v1, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/LockPatternKeyguardView;->mContext:Landroid/content/Context; iget-object v2, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/LockPatternKeyguardView;->mKeyguardScreenCallback:Lcom/android/internal/policy/impl/KeyguardScreenCallback; invoke-static {v1, v2}, Lcom/android/internal/policy/impl/ExternalLockScreen;->getLockScreen(Landroid/content/Context;Lcom/android/internal/policy/impl/KeyguardScreenCallback;)Landroid/view/View; move-result-object v0 .local v0, lockView:Landroid/view/View; if-eqz v0, :cond_1 const/4 v1, 0x1 :goto_0 iput-boolean v1, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/LockPatternKeyguardView;->mIsExternallyLoadedLockScreenEnabled:Z .line 1038 iget-boolean v1, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/LockPatternKeyguardView;->mIsExternallyLoadedLockScreenEnabled:Z if-nez v1, :cond_0

  .line 1268
  new-instance v0, Lcom/android/internal/policy/impl/sec/LockScreen;

  .end local v0 #lockView:Landroid/view/View;
  iget-object v1, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/LockPatternKeyguardView;->mContext:Landroid/content/Context;

  iget-object v2, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/LockPatternKeyguardView;>mConfiguration:Landroid/content/res/Configuration;

  iget-object v3, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/LockPatternKeyguardView;>mLockPatternUtils:Lcom/android/internal/widget/LockPatternUtils;

  iget-object v4, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/LockPatternKeyguardView;>mUpdateMonitor:Lcom/android/internal/policy/impl/KeyguardUpdateMonitor;

  iget-object v5, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/LockPatternKeyguardView;>mKeyguardScreenCallback:Lcom/android/internal/policy/impl/KeyguardScreenCallback;

  invoke-direct/range {v0 .. v5}, Lcom/android/internal/policy/impl/sec/LockScreen;->(Landroid/content/Context;Landroid/content/res/Configuration;Lcom/android/internal/widget/LockPatternUtils;Lcom/android/internal/policy/impl/KeyguardUpdateMonitor;Lcom/android/internal/policy/impl/KeyguardScreenCallback;)V

  .line 1274
  .restart local v0 #lockView:Landroid/view/View;
  :cond_0
  invoke-direct {p0, v0}, Lcom/android/internal/policy/impl/LockPatternKeyguardView;->initializeTransportControlView(Landroid/view/View;)V

  .line 1275
  return-object v0

  :cond_1 const/4 v1, 0x0 goto :goto_0
  .end method​
  That's it. Recompile it and push it together with all the required files (item1 - item6) mentioned above into your phone and reboot.
   
  thienhavotac07, Nhóc Victim1303 thích bài này.
 8. aaaaa

  aaaaa Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  32
  Đã được thích:
  25
  mấy bác dạo này k việt hóa rom mới nữa àk?
   
  boykinhdi thích bài này.
 9. LeoNguyen

  LeoNguyen Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  25
  bản VEGA S5 GALAXY PRO (VER 216) ko fix dc tổng đài vs tn dài hả bác Vương :( e gửi hoài ko dc. ai biết giúp e với.
   
 10. luutoan

  luutoan Vọc Sỹ Th.Viên Premium

  Bài viết:
  3,051
  Đã được thích:
  5,111
  E gởi tổng đài nào a thử cái xem chưa gởi bao giờ nên ko bít..a cũng gà xá xị đây...:D:D

  Sent from my IM-A840S using Xparent Skyblue Tapatalk 2
   
  boykinhdi1303 thích bài này.
 11. LeoNguyen

  LeoNguyen Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  25
  e dùng Vietnamobile soạn TK gửi 123 để kiểm tra tài khoản mà nó báo sai cú pháp ko thôi :(
   
  boykinhdi thích bài này.
 12. 1303

  1303 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,642
  Đã được thích:
  1,438
  Gà xá xị bắc gọi nà gà gì a ui :D

  Sent from my IM-A850L using Tapatalk 2
   
  boykinhdi thích bài này.
 13. luutoan

  luutoan Vọc Sỹ Th.Viên Premium

  Bài viết:
  3,051
  Đã được thích:
  5,111
  E muốn full màn hình hã...đưa a cái mẽo đê.cho e cái lày cài apk bt thôi ko cần set buit bít j cã....chĩ 1 cái tít ô sờ ki ngay....:D:D

  Sent from my IM-A840S using Xparent Skyblue Tapatalk 2
   
  boykinhdi1303 thích bài này.
 14. 1303

  1303 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,642
  Đã được thích:
  1,438
  Oki, thím e cũng nghịch tý ợ
  Pxduong2g@gmail.com

  Sent from my IM-A850L using Tapatalk 2
   
  boykinhdi thích bài này.
 15. luutoan

  luutoan Vọc Sỹ Th.Viên Premium

  Bài viết:
  3,051
  Đã được thích:
  5,111
  Thế a xài vina có kiễm tra ni được ko ta?....:eek::eek:

  Sent from my IM-A840S using Xparent Skyblue Tapatalk 2
   
  boykinhdi1303 thích bài này.
 16. LeoNguyen

  LeoNguyen Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  25
  èo...sao dc a :( còn viết 1 tn dài a test chưa?
   
  boykinhdi1303 thích bài này.
 17. boykinhdi

  boykinhdi Th.Viên Premium

  Bài viết:
  6,406
  Đã được thích:
  18,434
  gà tre đây mà:D
   
  1303 thích bài này.
 18. LeoNguyen

  LeoNguyen Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  25
  thienhavotac07boykinhdi thích bài này.
 19. luutoan

  luutoan Vọc Sỹ Th.Viên Premium

  Bài viết:
  3,051
  Đã được thích:
  5,111
  Chéc mẽo đi e nhưng nhớ cài cái app navi ẩn trước nhá.cài xong vào app a gởi tít vào dòng ...disable nav bar.full screen.nhá rồi rì bút máy là oki.nhá....:D:D

  Sent from my IM-A840S using Xparent Skyblue Tapatalk 2
   
  Huynh Tuan Phong, 1303boykinhdi thích bài này.
 20. boykinhdi

  boykinhdi Th.Viên Premium

  Bài viết:
  6,406
  Đã được thích:
  18,434
  1303 thích bài này.
 21. luutoan

  luutoan Vọc Sỹ Th.Viên Premium

  Bài viết:
  3,051
  Đã được thích:
  5,111
  Chỉ khoãng 145kt đến 160kt thôi...nhưng a ko viết tin dài bao giờ nên ko cần mấy.....a gởi đi. Rùi nè mà chưa thấy trã nời..... bynynuby.jpg

  Sent from my IM-A840S using Xparent Skyblue Tapatalk 2
   
  1303boykinhdi thích bài này.
 22. stri

  stri Th.Viên Premium

  Bài viết:
  153
  Đã được thích:
  147
  Thế bác lại thôi ko làm khóa màn hình nũa ah, bay h e mò thì làm bao h moi xong hix.
   
  boykinhdi thích bài này.
 23. quangcon1980

  quangcon1980 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  89
  Đã được thích:
  67
  boykinhdi thích bài này.
 24. boykinhdi

  boykinhdi Th.Viên Premium

  Bài viết:
  6,406
  Đã được thích:
  18,434
  có chứ mai làm lại cái khác khi nào làm đc thì thôi:D
   
 25. stri

  stri Th.Viên Premium

  Bài viết:
  153
  Đã được thích:
  147
  Hiii cóa thế chứ, e tưởng bị bỏ rơi hii
   
  boykinhdi thích bài này.
 26. LeoNguyen

  LeoNguyen Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  25
  a mạng khác nó ko tl đâu. a thử tổng đài nào free của mạng a thử.
   
 27. boykinhdi

  boykinhdi Th.Viên Premium

  Bài viết:
  6,406
  Đã được thích:
  18,434
  các cụ mần tiếp e về ăn cơm tối đã
  iem ko có máy để làm nên cụ nào làm chuột bạch thì ới iem nhá để e còn biết mà gọi
   
  1303 thích bài này.
 28. 1303

  1303 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,642
  Đã được thích:
  1,438
  E cũng gửi tốt, cái lày của e còn 80kt :confused::D.
  Meo của e chưa thấy gì kụ ui

  Sent from my IM-A850L using Tapatalk 2
   
 29. luutoan

  luutoan Vọc Sỹ Th.Viên Premium

  Bài viết:
  3,051
  Đã được thích:
  5,111
  Ko tìm được cái khóa a ôi.....:eek::eek:

  Sent from my IM-A840S using Xparent Skyblue Tapatalk 2
   
  1303 thích bài này.
 30. 1303

  1303 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  1,642
  Đã được thích:
  1,438
  Đã nhận được meo rùi kụ, mù cái navi sáng nà navi lào ợ a ui

  Sent from my IM-A850L using Tapatalk 2
   
Đang tải...