1. vandieutot

  vandieutot Chơi Mobile Th.Viên Premium

  Bài viết:
  11,022
  Đã được thích:
  16,595
  Mấy lỗi này khó bắt quá :) .......
   
 2. Mobilecity_help

  Mobilecity_help Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  9
  Các bạn dính lỗi thì đừng copy và paste lên đây . Khó nhìn
  Copy và Paste lên Pastebin ý
   
 3. khachuy2705

  khachuy2705 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  921
  Đã được thích:
  1,069
  của em thế này đây, bung ra cái rồi đóng lại luôn mà ko đc :(
  Hiện nội dung

  C:\APKTOLL_new>apktool b LGSettings3_2
  I: Using Apktool 2.0.0-Beta9 on LGSettings3_2
  I: Checking whether sources has changed...
  I: Smaling...
  I: Checking whether resources has changed...
  I: Building resources...
  aapt: warning: string 'accelerometer_summary_off' has no default translation in
  C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'accelerometer_summary_on' has no default translation in C
  :\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'apn_auth_type_none' has no default translation in C:\APKT
  OLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'apn_auth_type_pap_chap' has no default translation in C:\
  APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'background_data_dialog_message' has no default translatio
  n in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'background_data_dialog_title' has no default translation
  in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'background_data_summary' has no default translation in C:
  \APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'bluetooth_disable_onekey_function_message' has no default
  translation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el es es
  _ES es_US et fi fl fr hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr sv t
  r uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'bluetooth_onekey_disable_function_title' has no default t
  ranslation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el es es_E
  S es_US et fi fl fr hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr sv tr
  uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'builtin_keyboard_settings_summary' has no default transla
  tion in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'checkbox_notification_same_as_incoming_call' has no defau
  lt translation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'configure_input_method' has no default translation in C:\
  APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'data_usage_disable_wifi_limit' has no default translation
  in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'data_usage_pick_cycle_day' has no default translation in
  C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'data_usage_received_sent' has no default translation in C
  :\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'hardkeyboard_category' has no default translation in C:\A
  PKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'internal_memory' has no default translation in C:\APKTOLL
  _new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'le_onekey_camera_shutter' has no default translation in C
  :\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el es es_ES es_US et fi f
  l fr hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr sv tr uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'le_onekey_camera_use' has no default translation in C:\AP
  KTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el es es_ES es_US et fi fl fr
  hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr sv tr uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'le_onekey_find_me' has no default translation in C:\APKTO
  LL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el es es_ES es_US et fi fl fr hr
  hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr sv tr uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'le_onekey_findme_use' has no default translation in C:\AP
  KTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el es es_ES es_US et fi fl fr
  hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr sv tr uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'le_onekey_function_notuse' has no default translation in
  C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el es es_ES es_US et fi
  fl fr hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr sv tr uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'le_onekey_function_title' has no default translation in C
  :\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el es es_ES es_US et fi f
  l fr hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr sv tr uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'le_onekey_music_controller' has no default translation in
  C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el es es_ES es_US et fi
  fl fr hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr sv tr uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'le_onekey_music_use' has no default translation in C:\APK
  TOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el es es_ES es_US et fi fl fr
  hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr sv tr uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'le_onekey_not_available' has no default translation in C:
  \APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el es es_ES es_US et fi fl
  fr hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr sv tr uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'le_onekey_not_supported' has no default translation in C:
  \APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el en_AU en_GB en_IE en_US
  es es_ES es_US et fi fl fr hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl s
  r sv tr uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'le_onekey_voice_call' has no default translation in C:\AP
  KTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el en_AU en_GB en_IE en_US es
  es_ES es_US et fi fl fr hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr s
  v tr uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'le_onekey_voicecall_use' has no default translation in C:
  \APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el es es_ES es_US et fi fl
  fr hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr sv tr uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'lock_choose_knock_normal' has no default translation in C
  :\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: vi
  aapt: warning: string 'media_format_desc' has no default translation in C:\APKTO
  LL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'media_format_final_desc' has no default translation in C:
  \APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'media_format_summary' has no default translation in C:\AP
  KTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'media_volume_summary' has no default translation in C:\AP
  KTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'media_volume_title' has no default translation in C:\APKT
  OLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'memory_media_usage' has no default translation in C:\APKT
  OLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'please_type_passphrase' has no default translation in C:\
  APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'ring_volume_title' has no default translation in C:\APKTO
  LL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sd_card_settings_label' has no default translation in C:\
  APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sd_eject_summary' has no default translation in C:\APKTOL
  L_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sd_format_summary' has no default translation in C:\APKTO
  LL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_changes_instructions' has no default translation i
  n C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_format' has no default translation in C:\APKTOLL_n
  ew\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_setting' has no default translation in C:\APKTOLL_
  new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_settings_available_bytes_label' has no default tra
  nslation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_settings_bad_removal_status' has no default transl
  ation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_settings_mass_storage_status' has no default trans
  lation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_settings_not_present_status' has no default transl
  ation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_settings_read_only_status' has no default translat
  ion in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_settings_scanning_status' has no default translati
  on in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_settings_screen_mass_storage_text' has no default
  translation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_settings_total_bytes_label' has no default transla
  tioException in thread "main" C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res\layout\dialog_tit
  le_secondlines.xml:4: error: Error: No resource found that matches the given nam
  e (at 'style' with value '@*com.lge.internal:style/DialogWindowTitle.Holo.Light'
  ).
  C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res\xml\preference_widget_checkbox.xml:2: error: Er
  ror: No resource found that matches the given name (at 'style' with value '@*com
  .lge.internal:style/Widget.Holo.Light.CompoundButton.CheckBox').
  n in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_settings_unmounted_status' has no default translat
  ion in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_settings_used_bytes_label' has no default translat
  ion in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_unmount' has no default translation in C:\APKTOLL_
  new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'security_settings_summary' has no default translation in
  C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'select_device_admin_msg' has no default translation in C:
  \APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'show_dev_countdown' has no default translation in C:\APKT
  OLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sound_category_sound_title' has no default translation in
  C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sp_tutorial_backuppin_NORMAL_desc1' has no default transl
  ation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: vi
  aapt: warning: string 'sp_tutorial_backuppin_NORMAL_desc2' has no default transl
  ation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: vi
  aapt: warning: string 'title_font_size' has no default translation in C:\APKTOLL
  _new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'usage_name_percent' has no default translation in C:\APKT
  OLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'usage_type_phone' has no default translation in C:\APKTOL
  L_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'usb_connection_category' has no default translation in C:
  \APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'usb_label_installer_cd' has no default translation in C:\
  APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'usb_mtp_summary' has no default translation in C:\APKTOLL
  _new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'usb_mtp_title' has no default translation in C:\APKTOLL_n
  ew\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'usb_ptp_summary' has no default translation in C:\APKTOLL
  _new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'vibrate_in_silent_title' has no default translation in C:
  \APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'wifi_certificate' has no default translation in C:\APKTOL
  L_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_context_menu_change_password' has no default transla
  tion in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_context_menu_change_wapi_certificate' has no default
  translation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_context_menu_connect' has no default translation in
  C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_context_menu_forget' has no default translation in C
  :\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_ip_settings_menu_cancel' has no default translation
  in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'wifi_ip_settings_menu_save' has no default translation in
  C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'wifi_security_WAPI_CERT' has no default translation in C:
  \APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_security_WAPI_PSK' has no default translation in C:\
  APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_security_short_WAPI_CERT' has no default translation
  in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_security_short_WAPI_PSK' has no default translation
  in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_settings_summary' has no default translation in C:\A
  PKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_as_cert' has no default translation in C:\APKTO
  LL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_cancel_button' has no default translation
  in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_create_subdir' has no default translation
  in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_delet_subdir' has no default translation i
  n C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_install' has no default translation in C:\
  APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_install_button' has no default translation
  in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_as_dont_exist' has no default transla
  tion in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_as_format_is_wrong' has no default tr
  anslation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_as_name_is_empty' has no default tran
  slation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_subdir_create_fail' has no default tr
  anslation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_subdir_exist' has no default translat
  ion in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_subdir_name_is_empty' has no default
  translation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_titlebar' has no default translation
  in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_user_dont_exist' has no default trans
  lation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_user_format_is_wrong' has no default
  translation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_user_name_is_empty' has no default tr
  anslation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_uninstall' has no default translation in C
  :\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_uninstall_button' has no default translati
  on in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_certification_dont_exist' has no default transl
  ation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_user_cert' has no default translation in C:\APK
  TOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  brut.androlib.AndrolibException: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.Br
  utException: could not exec command: [C:\Users\Funny\AppData\Local\Temp\brut_uti
  l_Jar_5160000625907485411.tmp, p, --forced-package-id, 127, --min-sdk-version, 1
  9, --target-sdk-version, 19, --version-code, 44000029, --version-name, 4.4.29, -
  F, C:\Users\Funny\AppData\Local\Temp\APKTOOL4540226862940535124.tmp, -I, C:\User
  s\Funny\apktool\framework\1.apk, -I, C:\Users\Funny\apktool\framework\2.apk, -S,
  C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res, -M, C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\AndroidManif
  est.xml]
  at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:435)
  at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.java:363)
  at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:286)
  at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:258)
  at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:236)
  at brut.apktool.Main.main(Main.java:88)
  Caused by: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not
  exec command: [C:\Users\Funny\AppData\Local\Temp\brut_util_Jar_5160000625907485
  411.tmp, p, --forced-package-id, 127, --min-sdk-version, 19, --target-sdk-versio
  n, 19, --version-code, 44000029, --version-name, 4.4.29, -F, C:\Users\Funny\AppD
  ata\Local\Temp\APKTOOL4540226862940535124.tmp, -I, C:\Users\Funny\apktool\framew
  ork\1.apk, -I, C:\Users\Funny\apktool\framework\2.apk, -S, C:\APKTOLL_new\LGSett
  ings3_2\res, -M, C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\AndroidManifest.xml]
  at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.jav
  a:470)
  at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:416)
  ... 5 more
  Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [C:\Users\Funny\Ap
  pData\Local\Temp\brut_util_Jar_5160000625907485411.tmp, p, --forced-package-id,
  127, --min-sdk-version, 19, --target-sdk-version, 19, --version-code, 44000029,
  --version-name, 4.4.29, -F, C:\Users\Funny\AppData\Local\Temp\APKTOOL45402268629
  40535124.tmp, -I, C:\Users\Funny\apktool\framework\1.apk, -I, C:\Users\Funny\apk
  tool\framework\2.apk, -S, C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res, -M, C:\APKTOLL_new\L
  GSettings3_2\AndroidManifest.xml]
  at brut.util.OS.exec(OS.java:89)
  at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.jav
  a:464)
  ... 6 more

  C:\APKTOLL_new>


  ai giúp em với :(
   
 4. khachuy2705

  khachuy2705 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  921
  Đã được thích:
  1,069
  của em thế này đây, bung ra cái rồi đóng lại luôn mà ko đc :(
  Hiện nội dung

  C:\APKTOLL_new>apktool b LGSettings3_2
  I: Using Apktool 2.0.0-Beta9 on LGSettings3_2
  I: Checking whether sources has changed...
  I: Smaling...
  I: Checking whether resources has changed...
  I: Building resources...
  aapt: warning: string 'accelerometer_summary_off' has no default translation in
  C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'accelerometer_summary_on' has no default translation in C
  :\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'apn_auth_type_none' has no default translation in C:\APKT
  OLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'apn_auth_type_pap_chap' has no default translation in C:\
  APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'background_data_dialog_message' has no default translatio
  n in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'background_data_dialog_title' has no default translation
  in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'background_data_summary' has no default translation in C:
  \APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'bluetooth_disable_onekey_function_message' has no default
  translation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el es es
  _ES es_US et fi fl fr hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr sv t
  r uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'bluetooth_onekey_disable_function_title' has no default t
  ranslation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el es es_E
  S es_US et fi fl fr hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr sv tr
  uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'builtin_keyboard_settings_summary' has no default transla
  tion in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'checkbox_notification_same_as_incoming_call' has no defau
  lt translation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'configure_input_method' has no default translation in C:\
  APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'data_usage_disable_wifi_limit' has no default translation
  in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'data_usage_pick_cycle_day' has no default translation in
  C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'data_usage_received_sent' has no default translation in C
  :\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'hardkeyboard_category' has no default translation in C:\A
  PKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'internal_memory' has no default translation in C:\APKTOLL
  _new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'le_onekey_camera_shutter' has no default translation in C
  :\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el es es_ES es_US et fi f
  l fr hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr sv tr uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'le_onekey_camera_use' has no default translation in C:\AP
  KTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el es es_ES es_US et fi fl fr
  hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr sv tr uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'le_onekey_find_me' has no default translation in C:\APKTO
  LL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el es es_ES es_US et fi fl fr hr
  hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr sv tr uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'le_onekey_findme_use' has no default translation in C:\AP
  KTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el es es_ES es_US et fi fl fr
  hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr sv tr uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'le_onekey_function_notuse' has no default translation in
  C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el es es_ES es_US et fi
  fl fr hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr sv tr uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'le_onekey_function_title' has no default translation in C
  :\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el es es_ES es_US et fi f
  l fr hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr sv tr uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'le_onekey_music_controller' has no default translation in
  C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el es es_ES es_US et fi
  fl fr hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr sv tr uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'le_onekey_music_use' has no default translation in C:\APK
  TOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el es es_ES es_US et fi fl fr
  hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr sv tr uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'le_onekey_not_available' has no default translation in C:
  \APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el es es_ES es_US et fi fl
  fr hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr sv tr uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'le_onekey_not_supported' has no default translation in C:
  \APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el en_AU en_GB en_IE en_US
  es es_ES es_US et fi fl fr hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl s
  r sv tr uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'le_onekey_voice_call' has no default translation in C:\AP
  KTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el en_AU en_GB en_IE en_US es
  es_ES es_US et fi fl fr hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr s
  v tr uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'le_onekey_voicecall_use' has no default translation in C:
  \APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: bg bs cs da de el es es_ES es_US et fi fl
  fr hr hu is it kk ko lt lv mk nb nl pl pt ro ru sk sl sr sv tr uk vi zh_CN
  aapt: warning: string 'lock_choose_knock_normal' has no default translation in C
  :\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: vi
  aapt: warning: string 'media_format_desc' has no default translation in C:\APKTO
  LL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'media_format_final_desc' has no default translation in C:
  \APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'media_format_summary' has no default translation in C:\AP
  KTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'media_volume_summary' has no default translation in C:\AP
  KTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'media_volume_title' has no default translation in C:\APKT
  OLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'memory_media_usage' has no default translation in C:\APKT
  OLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'please_type_passphrase' has no default translation in C:\
  APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'ring_volume_title' has no default translation in C:\APKTO
  LL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sd_card_settings_label' has no default translation in C:\
  APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sd_eject_summary' has no default translation in C:\APKTOL
  L_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sd_format_summary' has no default translation in C:\APKTO
  LL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_changes_instructions' has no default translation i
  n C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_format' has no default translation in C:\APKTOLL_n
  ew\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_setting' has no default translation in C:\APKTOLL_
  new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_settings_available_bytes_label' has no default tra
  nslation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_settings_bad_removal_status' has no default transl
  ation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_settings_mass_storage_status' has no default trans
  lation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_settings_not_present_status' has no default transl
  ation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_settings_read_only_status' has no default translat
  ion in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_settings_scanning_status' has no default translati
  on in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_settings_screen_mass_storage_text' has no default
  translation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_settings_total_bytes_label' has no default transla
  tioException in thread "main" C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res\layout\dialog_tit
  le_secondlines.xml:4: error: Error: No resource found that matches the given nam
  e (at 'style' with value '@*com.lge.internal:style/DialogWindowTitle.Holo.Light'
  ).
  C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res\xml\preference_widget_checkbox.xml:2: error: Er
  ror: No resource found that matches the given name (at 'style' with value '@*com
  .lge.internal:style/Widget.Holo.Light.CompoundButton.CheckBox').
  n in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_settings_unmounted_status' has no default translat
  ion in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_settings_used_bytes_label' has no default translat
  ion in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sdcard_unmount' has no default translation in C:\APKTOLL_
  new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'security_settings_summary' has no default translation in
  C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'select_device_admin_msg' has no default translation in C:
  \APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'show_dev_countdown' has no default translation in C:\APKT
  OLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sound_category_sound_title' has no default translation in
  C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'sp_tutorial_backuppin_NORMAL_desc1' has no default transl
  ation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: vi
  aapt: warning: string 'sp_tutorial_backuppin_NORMAL_desc2' has no default transl
  ation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: vi
  aapt: warning: string 'title_font_size' has no default translation in C:\APKTOLL
  _new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'usage_name_percent' has no default translation in C:\APKT
  OLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'usage_type_phone' has no default translation in C:\APKTOL
  L_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'usb_connection_category' has no default translation in C:
  \APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'usb_label_installer_cd' has no default translation in C:\
  APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'usb_mtp_summary' has no default translation in C:\APKTOLL
  _new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'usb_mtp_title' has no default translation in C:\APKTOLL_n
  ew\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'usb_ptp_summary' has no default translation in C:\APKTOLL
  _new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'vibrate_in_silent_title' has no default translation in C:
  \APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'wifi_certificate' has no default translation in C:\APKTOL
  L_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_context_menu_change_password' has no default transla
  tion in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_context_menu_change_wapi_certificate' has no default
  translation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_context_menu_connect' has no default translation in
  C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_context_menu_forget' has no default translation in C
  :\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_ip_settings_menu_cancel' has no default translation
  in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'wifi_ip_settings_menu_save' has no default translation in
  C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'wifi_security_WAPI_CERT' has no default translation in C:
  \APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_security_WAPI_PSK' has no default translation in C:\
  APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_security_short_WAPI_CERT' has no default translation
  in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_security_short_WAPI_PSK' has no default translation
  in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_settings_summary' has no default translation in C:\A
  PKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: pt_PT
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_as_cert' has no default translation in C:\APKTO
  LL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_cancel_button' has no default translation
  in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_create_subdir' has no default translation
  in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_delet_subdir' has no default translation i
  n C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_install' has no default translation in C:\
  APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_install_button' has no default translation
  in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_as_dont_exist' has no default transla
  tion in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_as_format_is_wrong' has no default tr
  anslation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_as_name_is_empty' has no default tran
  slation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_subdir_create_fail' has no default tr
  anslation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_subdir_exist' has no default translat
  ion in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_subdir_name_is_empty' has no default
  translation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_titlebar' has no default translation
  in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_user_dont_exist' has no default trans
  lation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_user_format_is_wrong' has no default
  translation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_user_name_is_empty' has no default tr
  anslation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_uninstall' has no default translation in C
  :\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_uninstall_button' has no default translati
  on in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_certification_dont_exist' has no default transl
  ation in C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_user_cert' has no default translation in C:\APK
  TOLL_new\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  brut.androlib.AndrolibException: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.Br
  utException: could not exec command: [C:\Users\Funny\AppData\Local\Temp\brut_uti
  l_Jar_5160000625907485411.tmp, p, --forced-package-id, 127, --min-sdk-version, 1
  9, --target-sdk-version, 19, --version-code, 44000029, --version-name, 4.4.29, -
  F, C:\Users\Funny\AppData\Local\Temp\APKTOOL4540226862940535124.tmp, -I, C:\User
  s\Funny\apktool\framework\1.apk, -I, C:\Users\Funny\apktool\framework\2.apk, -S,
  C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res, -M, C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\AndroidManif
  est.xml]
  at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:435)
  at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.java:363)
  at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:286)
  at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:258)
  at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:236)
  at brut.apktool.Main.main(Main.java:88)
  Caused by: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not
  exec command: [C:\Users\Funny\AppData\Local\Temp\brut_util_Jar_5160000625907485
  411.tmp, p, --forced-package-id, 127, --min-sdk-version, 19, --target-sdk-versio
  n, 19, --version-code, 44000029, --version-name, 4.4.29, -F, C:\Users\Funny\AppD
  ata\Local\Temp\APKTOOL4540226862940535124.tmp, -I, C:\Users\Funny\apktool\framew
  ork\1.apk, -I, C:\Users\Funny\apktool\framework\2.apk, -S, C:\APKTOLL_new\LGSett
  ings3_2\res, -M, C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\AndroidManifest.xml]
  at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.jav
  a:470)
  at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:416)
  ... 5 more
  Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [C:\Users\Funny\Ap
  pData\Local\Temp\brut_util_Jar_5160000625907485411.tmp, p, --forced-package-id,
  127, --min-sdk-version, 19, --target-sdk-version, 19, --version-code, 44000029,
  --version-name, 4.4.29, -F, C:\Users\Funny\AppData\Local\Temp\APKTOOL45402268629
  40535124.tmp, -I, C:\Users\Funny\apktool\framework\1.apk, -I, C:\Users\Funny\apk
  tool\framework\2.apk, -S, C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res, -M, C:\APKTOLL_new\L
  GSettings3_2\AndroidManifest.xml]
  at brut.util.OS.exec(OS.java:89)
  at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.jav
  a:464)
  ... 6 more

  C:\APKTOLL_new>


  ai giúp em với :(
   
 5. clapzen

  clapzen Th.Viên Premium

  Bài viết:
  493
  Đã được thích:
  375
  Vì vậy mà setting3.2.apk của chó ko biết lấy từ điển ở đâu mà bị thiếu. Mình lấy đc bộ từ điển của gpro nó có hết. Kiểm tra file của bạn bung ra thấy không có mấy cái tiếng việt chỗ đó. Mà lỗi cái seting mà ko tài nào làm đc. Có kinh nghiệm đóng file đó thì share phát
   
 6. Mobilecity_help

  Mobilecity_help Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  9
  Mã:
  C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res\layout\dialog_tit
  le_secondlines.xml:4: error: Error: No resource found that matches the given nam
  e (at 'style' with value '@*com.lge.internal:style/DialogWindowTitle.Holo.Light'
  ).
  C:\APKTOLL_new\LGSettings3_2\res\xml\preference_widget_checkbox.xml:2: error: Er
  ror: No resource found that matches the given name (at 'style' with value '@*com
  .lge.internal:style/Widget.Holo.Light.CompoundButton.CheckBox').
  Lỗi ở đây .
  LGSettings3_2\res\layout\dialog_tit
  le_secondlines.xml dòng số 4
  Mã:
  @*com.lge.internal:style/DialogWindowTitle.Holo.Light
  LGSettings3_2\res\xml\preference_widget_checkbox.xml dòng số 2
  Mã:
  @*com
  .lge.internal:style/Widget.Holo.Light.CompoundButton.CheckBox
  đấy
   
  khachuy2705 thích bài này.
 7. clapzen

  clapzen Th.Viên Premium

  Bài viết:
  493
  Đã được thích:
  375
  đã khắc phục được lỗi rồi. bung lại ok. nha.
   
 8. clapzen

  clapzen Th.Viên Premium

  Bài viết:
  493
  Đã được thích:
  375
  bắt lỗi đc rồi bạn ạ. sửa ok nha
   
  khachuy2705 thích bài này.
 9. khachuy2705

  khachuy2705 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  921
  Đã được thích:
  1,069
  cách sửa lỗi như thế nào bạn ?? :)
   
 10. khachuy2705

  khachuy2705 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  921
  Đã được thích:
  1,069
  sửa lỗi bằng cách nào bạn ?? chỉ mình với :(
   
 11. khachuy2705

  khachuy2705 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  921
  Đã được thích:
  1,069
  nhưng sửa sao đc bác?? :| bác giúp em với :(
   
 12. Mobilecity_help

  Mobilecity_help Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  9
  đổi @* thành *@ là đc
   
  clapzen thích bài này.
 13. Levanson89tn

  Levanson89tn Thành Viên Mới

  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  5
  anh ơi bị lỗi này là bị làm sao ?và cách sửa thế nào vậy a
   

  Các file đính kèm:

 14. clapzen

  clapzen Th.Viên Premium

  Bài viết:
  493
  Đã được thích:
  375
  Mình trả lời ở trên rồi mà. Đổi @* thành *@
  Sau khi build xong kéo cái của file gốc sang. Thường thì mình kéo những file đã sửa hoặc đã thêm đe len file gốc thôi
   
 15. khachuy2705

  khachuy2705 Th.Viên Premium

  Bài viết:
  921
  Đã được thích:
  1,069
  cam on ban rat nhieu :)
   
 16. tronghieuvn

  tronghieuvn Th.Viên Premium

  Bài viết:
  103
  Đã được thích:
  60
  File systemUI stock , nguyên gốc ,mình bung ra , đóng lại ngay thì báo hàng loạt lổi như thế, là nguyên do gì và cần khắc phục thế nào để built lại được . Xin chủ top chỉ giáo ..rất cám ơn .

  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:295: error: Public entry identifier
  0x7f020683 entry index is larger than available symbols (index 1667, total symbo
  ls 1646).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:295: error: Public symbol drawable/s
  tatusbar_background_incall declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:296: error: Public entry identifier
  0x7f020684 entry index is larger than available symbols (index 1668, total symbo
  ls 1646).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:296: error: Public symbol drawable/s
  tatusbar_background_transparent declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:302: error: Public entry identifier
  0x7f02068d entry index is larger than available symbols (index 1677, total symbo
  ls 1646).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:302: error: Public symbol drawable/s
  ystem_bar_background declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:297: error: Public entry identifier
  0x7f020685 entry index is larger than available symbols (index 1669, total symbo
  ls 1646).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:297: error: Public symbol drawable/s
  ystem_bar_notification_header_bg declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:298: error: Public entry identifier
  0x7f020686 entry index is larger than available symbols (index 1670, total symbo
  ls 1646).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:298: error: Public symbol drawable/s
  ystem_bar_ticker_background declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:1537: error: Public entry identifier
  0x7f020687 entry index is larger than available symbols (index 1671, total symb
  ols 1646).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:1537: error: Public symbol drawable/
  test declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:299: error: Public entry identifier
  0x7f020688 entry index is larger than available symbols (index 1672, total symbo
  ls 1646).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:299: error: Public symbol drawable/t
  icker_background declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:301: error: Public entry identifier
  0x7f02068c entry index is larger than available symbols (index 1676, total symbo
  ls 1646).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:301: error: Public symbol drawable/t
  icker_background_color declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:1566: error: Public entry identifier
  0x7f02068a entry index is larger than available symbols (index 1674, total symb
  ols 1646).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:1566: error: Public symbol drawable/
  top_divider_glow declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:316: error: Public entry identifier
  0x7f02069b entry index is larger than available symbols (index 1691, total symbo
  ls 1646).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:316: error: Public symbol drawable/t
  p_select declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2494: error: Public entry identifier
  0x7f08024f entry index is larger than available symbols (index 591, total symbo
  ls 590).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2494: error: Public symbol id/Dialog
  ScrollView declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2493: error: Public entry identifier
  0x7f08024e entry index is larger than available symbols (index 590, total symbo
  ls 590).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2493: error: Public symbol id/Dialog
  WebView declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2498: error: Public entry identifier
  0x7f080253 entry index is larger than available symbols (index 595, total symbo
  ls 590).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2498: error: Public symbol id/gps_ch
  eck declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2495: error: Public entry identifier
  0x7f080250 entry index is larger than available symbols (index 592, total symbo
  ls 590).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2495: error: Public symbol id/intro_
  link declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2508: error: Public entry identifier
  0x7f08025d entry index is larger than available symbols (index 605, total symbo
  ls 590).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2508: error: Public symbol id/notifi
  cation_inspect_item declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2504: error: Public entry identifier
  0x7f080259 entry index is larger than available symbols (index 601, total symbo
  ls 590).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2504: error: Public symbol id/onetou
  ch_layout declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2510: error: Public entry identifier
  0x7f08025f entry index is larger than available symbols (index 607, total symbo
  ls 590).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2510: error: Public symbol id/recent
  _inspect_item declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2509: error: Public entry identifier
  0x7f08025e entry index is larger than available symbols (index 606, total symbo
  ls 590).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2509: error: Public symbol id/recent
  _remove_item declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2496: error: Public entry identifier
  0x7f080251 entry index is larger than available symbols (index 593, total symbo
  ls 590).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2496: error: Public symbol id/tether
  _popup_kddi_check declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2500: error: Public entry identifier
  0x7f080255 entry index is larger than available symbols (index 597, total symbo
  ls 590).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2500: error: Public symbol id/volume
  _icon declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2501: error: Public entry identifier
  0x7f080256 entry index is larger than available symbols (index 598, total symbo
  ls 590).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2501: error: Public symbol id/volume
  _seekbar declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2502: error: Public entry identifier
  0x7f080257 entry index is larger than available symbols (index 599, total symbo
  ls 590).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2502: error: Public symbol id/volume
  _settings_button declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2499: error: Public entry identifier
  0x7f080254 entry index is larger than available symbols (index 596, total symbo
  ls 590).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2499: error: Public symbol id/volume
  slider declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2505: error: Public entry identifier
  0x7f08025a entry index is larger than available symbols (index 602, total symbo
  ls 590).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2505: error: Public symbol id/wifi_o
  netouch_btn declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2503: error: Public entry identifier
  0x7f080258 entry index is larger than available symbols (index 600, total symbo
  ls 590).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2503: error: Public symbol id/wifi_o
  netouch_layout declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2506: error: Public entry identifier
  0x7f08025b entry index is larger than available symbols (index 603, total symbo
  ls 590).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2506: error: Public symbol id/wifi_o
  netouch_txt declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2507: error: Public entry identifier
  0x7f08025c entry index is larger than available symbols (index 604, total symbo
  ls 590).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:2507: error: Public symbol id/wifi_o
  netouch_txt_add declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3224: error: Public entry identifier
  0x7f0b027a entry index is larger than available symbols (index 634, total symbo
  ls 622).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3224: error: Public symbol string/ac
  cessibility_next_seek declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3220: error: Public entry identifier
  0x7f0b0276 entry index is larger than available symbols (index 630, total symbo
  ls 622).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3220: error: Public symbol string/ac
  cessibility_notification declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3223: error: Public entry identifier
  0x7f0b0279 entry index is larger than available symbols (index 633, total symbo
  ls 622).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3223: error: Public symbol string/ac
  cessibility_previous_seek declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3221: error: Public entry identifier
  0x7f0b0277 entry index is larger than available symbols (index 631, total symbo
  ls 622).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3221: error: Public symbol string/ac
  cessibility_qmemo declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3212: error: Public entry identifier
  0x7f0b026e entry index is larger than available symbols (index 622, total symbo
  ls 622).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3212: error: Public symbol string/ac
  cessibility_quicksettings_t_mode declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3213: error: Public entry identifier
  0x7f0b026f entry index is larger than available symbols (index 623, total symbo
  ls 622).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3213: error: Public symbol string/ac
  cessibility_quicksettings_uwa declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3225: error: Public entry identifier
  0x7f0b027b entry index is larger than available symbols (index 635, total symbo
  ls 622).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3225: error: Public symbol string/ac
  cessibility_radio_title declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3222: error: Public entry identifier
  0x7f0b0278 entry index is larger than available symbols (index 632, total symbo
  ls 622).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3222: error: Public symbol string/ac
  cessibility_sim_switch declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3214: error: Public entry identifier
  0x7f0b0270 entry index is larger than available symbols (index 624, total symbo
  ls 622).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3214: error: Public symbol string/de
  scription_target_google_search declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3219: error: Public entry identifier
  0x7f0b0275 entry index is larger than available symbols (index 629, total symbo
  ls 622).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3219: error: Public symbol string/de
  scription_target_isai_magazine declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3216: error: Public entry identifier
  0x7f0b0272 entry index is larger than available symbols (index 626, total symbo
  ls 622).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3216: error: Public symbol string/de
  scription_target_qmemo declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3217: error: Public entry identifier
  0x7f0b0273 entry index is larger than available symbols (index 627, total symbo
  ls 622).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3217: error: Public symbol string/de
  scription_target_qvoice declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3218: error: Public entry identifier
  0x7f0b0274 entry index is larger than available symbols (index 628, total symbo
  ls 622).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3218: error: Public symbol string/de
  scription_target_screen_recording declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3215: error: Public entry identifier
  0x7f0b0271 entry index is larger than available symbols (index 625, total symbo
  ls 622).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3215: error: Public symbol string/de
  scription_target_search declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3227: error: Public entry identifier
  0x7f0b027d entry index is larger than available symbols (index 637, total symbo
  ls 622).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3227: error: Public symbol string/sp
  _cancel_NORMAL declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3230: error: Public entry identifier
  0x7f0b0280 entry index is larger than available symbols (index 640, total symbo
  ls 622).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3230: error: Public symbol string/sp
  _hotspot_incompatable_wifi_NORMAL declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3231: error: Public entry identifier
  0x7f0b0281 entry index is larger than available symbols (index 641, total symbo
  ls 622).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3231: error: Public symbol string/sp
  _hotspot_off_wifi_on_NORMAL declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3229: error: Public entry identifier
  0x7f0b027f entry index is larger than available symbols (index 639, total symbo
  ls 622).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3229: error: Public symbol string/sp
  _notification_NORMAL declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3232: error: Public entry identifier
  0x7f0b0282 entry index is larger than available symbols (index 642, total symbo
  ls 622).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3232: error: Public symbol string/sp
  _notify_usbtethering_to_wifi_NORMAL declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3226: error: Public entry identifier
  0x7f0b027c entry index is larger than available symbols (index 636, total symbo
  ls 622).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3226: error: Public symbol string/sp
  _ok_NORMAL declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3228: error: Public entry identifier
  0x7f0b027e entry index is larger than available symbols (index 638, total symbo
  ls 622).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3228: error: Public symbol string/wi
  fi_error declared here is not defined.
  C:\aException in thread "main" pktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3595: err
  or: Public entry identifier 0x7f0d013c entry index is larger than available symb
  ols (index 316, total symbols 316).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3595: error: Public symbol dimen/ir_
  control_tv_channel_layout_margin_left declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3605: error: Public entry identifier
  0x7f0d013d entry index is larger than available symbols (index 317, total symbo
  ls 316).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3605: error: Public symbol dimen/ir_
  control_tv_input_btn_width declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3648: error: Public entry identifier
  0x7f0f0028 entry index is larger than available symbols (index 40, total symbol
  s 39).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3648: error: Public symbol style/msi
  m_switch_sim_info declared here is not defined.
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3647: error: Public entry identifier
  0x7f0f0027 entry index is larger than available symbols (index 39, total symbol
  s 39).
  C:\apktool\LGSystemUI\res\values\public.xml:3647: error: Public symbol style/msi
  m_switch_sim_name_active declared here is not defined.
  brut.androlib.AndrolibException: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.Br
  utException: could not exec command: [C:\Users\QuynhNhu\AppData\Local\Temp\brut_
  util_Jar_3208177514729972159.tmp, p, --forced-package-id, 2, --min-sdk-version,
  19, --target-sdk-version, 19, --rename-manifest-package, com.android.systemui, -
  -version-code, 19, --version-name, 4.4.2-F310L20f.1403829361, -F, C:\Users\Quynh
  Nhu\AppData\Local\Temp\APKTOOL32237063968135666.tmp, -0, arsc, -I, C:\Users\Quyn
  hNhu\apktool\framework\1.apk, -I, C:\Users\QuynhNhu\apktool\framework\2.apk, -S,
  C:\apktool\LGSystemUI\res, -M, C:\apktool\LGSystemUI\AndroidManifest.xml]
  at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:435)
  at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.java:363)
  at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:286)
  at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:258)
  at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:236)
  at brut.apktool.Main.main(Main.java:88)
  Caused by: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not
  exec command: [C:\Users\QuynhNhu\AppData\Local\Temp\brut_util_Jar_3208177514729
  972159.tmp, p, --forced-package-id, 2, --min-sdk-version, 19, --target-sdk-versi
  on, 19, --rename-manifest-package, com.android.systemui, --version-code, 19, --v
  ersion-name, 4.4.2-F310L20f.1403829361, -F, C:\Users\QuynhNhu\AppData\Local\Temp
  \APKTOOL32237063968135666.tmp, -0, arsc, -I, C:\Users\QuynhNhu\apktool\framework
  \1.apk, -I, C:\Users\QuynhNhu\apktool\framework\2.apk, -S, C:\apktool\LGSystemUI
  \res, -M, C:\apktool\LGSystemUI\AndroidManifest.xml]
  at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.jav
  a:470)
  at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:416)
  ... 5 more
  Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [C:\Users\QuynhNhu
  \AppData\Local\Temp\brut_util_Jar_3208177514729972159.tmp, p, --forced-package-i
  d, 2, --min-sdk-version, 19, --target-sdk-version, 19, --rename-manifest-package
  , com.android.systemui, --version-code, 19, --version-name, 4.4.2-F310L20f.14038
  29361, -F, C:\Users\QuynhNhu\AppData\Local\Temp\APKTOOL32237063968135666.tmp, -0
  , arsc, -I, C:\Users\QuynhNhu\apktool\framework\1.apk, -I, C:\Users\QuynhNhu\apk
  tool\framework\2.apk, -S, C:\apktool\LGSystemUI\res, -M, C:\apktool\LGSystemUI\A
  ndroidManifest.xml]
  at brut.util.OS.exec(OS.java:89)
  at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.jav
  a:464)
  ... 6 more

  C:\apktool>
   
 17. mydanuyen

  mydanuyen Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  40
  Đã được thích:
  14
  Recompiling apks...
  [*] _INPUT_APK/framework-res folder
  recompiling _INPUT_APK/framework-res...
  I: Using Apktool 2.0.0-Beta9 on framework-res
  W: Could not find sources
  I: Building resources...
  aapt: warning: string 'policydesc_allowAttachments' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policydesc_allow_htmlemail' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policydesc_allow_smimeencryptionalgonegotiation' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policydesc_allow_smimesoftcerts' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policydesc_limitAttachments' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policydesc_max_calendarage' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policydesc_max_emailage' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policydesc_max_emailbodytruncsize' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policydesc_max_htmlemailbodytruncsize' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policydesc_require_encryptedsmimemessages' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policydesc_require_encryptionsmimealgorithm' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policydesc_require_manualsyncroaming' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policydesc_require_signedsmimealgorithm' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policydesc_require_signedsmimemessages' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policylab_allowAttachments' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policylab_allow_htmlemail' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policylab_allow_smimeencryptionalgonegotiation' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policylab_allow_smimesoftcerts' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policylab_limitAttachments' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policylab_max_calendarage' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policylab_max_emailage' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policylab_max_emailbodytruncsize' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policylab_max_htmlemailbodytruncsize' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policylab_require_encryptedsmimemessages' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policylab_require_encryptionsmimealgorithm' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policylab_require_manualsyncroaming' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policylab_require_signedsmimealgorithm' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US
  aapt: warning: string 'policylab_require_signedsmimemessages' has no default translation in /home/administrator/tools/_INPUT_APK/framework-res/res; found: en_US

  lỗi này là lỗi j vậy, buid hoài ko được
   
 18. clapzen

  clapzen Th.Viên Premium

  Bài viết:
  493
  Đã được thích:
  375
  HAI BANJ NAANG CAAPS LEEN BANR APKTOOL MOIWS NHAATS 2.0.0 BETA 9 DI NHA
   
  tronghieuvn thích bài này.
 19. tronghieuvn

  tronghieuvn Th.Viên Premium

  Bài viết:
  103
  Đã được thích:
  60
  Thank bạn , có link APL mới trên 4.4.2 cho mình xin
   
 20. timemtucoimo

  timemtucoimo Thành Viên Mới

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  1
  Untitled_2.png
  Bác Cho em hỏi lỗi này là sao ạ? Bác nào biết chỉ em với
   
 21. minhtrinhthanbi

  minhtrinhthanbi Thành Viên Mới

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  1
  Các bạn giúp mình sửa lỗi này với:
  => Build APK...
  I: Checking whether sources has changed...
  I: Smaling...
  I: Checking whether resources has changed...
  I: Building resources...
  C:\Users\Trinh Minh\Documents\SuperApkTool_1.0\projects\com.lockscreen.galaxy\code\res\values-v19\styles.xml:6: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:searchViewEditQuery'.
  C:\Users\Trinh Minh\Documents\SuperApkTool_1.0\projects\com.lockscreen.galaxy\code\res\values-v19\styles.xml:5: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:searchViewVoiceIcon'.
  Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [C:\Users\Trinh Minh\Documents\SuperApkTool_1.0\tools\aapt.exe, p, --min-sdk-version, 14, --target-sdk-version, 14, -F, C:\Users\TRINHM~1\AppData\Local\Temp\APKTOOL6958270207714838279.tmp, -I, C:\Users\Trinh Minh\apktool\framework\1.apk, -S, C:\Users\Trinh Minh\Documents\SuperApkTool_1.0\projects\com.lockscreen.galaxy\code\res, -M, C:\Users\Trinh Minh\Documents\SuperApkTool_1.0\projects\com.lockscreen.galaxy\code\AndroidManifest.xml]
  at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:358)
  at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.java:283)
  at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:206)
  at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:176)
  at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:228)
  at brut.apktool.Main.main(Main.java:79)
  Caused by: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [C:\Users\Trinh Minh\Documents\SuperApkTool_1.0\tools\aapt.exe, p, --min-sdk-version, 14, --target-sdk-version, 14, -F, C:\Users\TRINHM~1\AppData\Local\Temp\APKTOOL6958270207714838279.tmp, -I, C:\Users\Trinh Minh\apktool\framework\1.apk, -S, C:\Users\Trinh Minh\Documents\SuperApkTool_1.0\projects\com.lockscreen.galaxy\code\res, -M, C:\Users\Trinh Minh\Documents\SuperApkTool_1.0\projects\com.lockscreen.galaxy\code\AndroidManifest.xml]
  at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.java:357)
  at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:336)
  ... 5 more
  Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [C:\Users\Trinh Minh\Documents\SuperApkTool_1.0\tools\aapt.exe, p, --min-sdk-version, 14, --target-sdk-version, 14, -F, C:\Users\TRINHM~1\AppData\Local\Temp\APKTOOL6958270207714838279.tmp, -I, C:\Users\Trinh Minh\apktool\framework\1.apk, -S, C:\Users\Trinh Minh\Documents\SuperApkTool_1.0\projects\com.lockscreen.galaxy\code\res, -M, C:\Users\Trinh Minh\Documents\SuperApkTool_1.0\projects\com.lockscreen.galaxy\code\AndroidManifest.xml]
  at brut.util.OS.exec(OS.java:89)
  at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.java:355)
  ... 6 more
  Khi mình xóa 2 dòng trong res\values-v19\styles.xml:5 là:
  <item name="android:searchViewVoiceIcon">true</item>
  <item name="android:searchViewEditQuery">true</item>
  Thì mình đóng gói được, khi cài đặt thì phần Seting nó bị đơ không hoạt động được. Mong các bác giúp mình sửa lỗi này như thế nào. Cám ơn.
   
 22. ntson0902

  ntson0902 Thành Viên Mới

  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  5
  Chào mọi người.

  Mình đóng gói lại LGSettings3_2 (rom VDT v6), Khi copy lại vào system/app , reboot máy, thì bị lỗi phần lựa chọn Cỡ chữ (file đính kèm)

  Mọi người xem giúp mình xem đây là lỗi gì và khắc phục thế nào nhé :). Mình dùng apktool. Thông báo lỗi như sau:
  Mã:
  C:\apktool>cmd
  Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
  Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
  C:\apktool>apktool b LGSettings3_2
  I: Checking whether sources has changed...
  I: Smaling...
  I: Checking whether resources has changed...
  I: Building resources...
  Warning: AndroidManifest.xml already defines minSdkVersion (in http://schemas.android.com/apk/res/android); using existing value in manifest.
  Warning: AndroidManifest.xml already defines targetSdkVersion (in http://schemas.android.com/apk/res/android); using existing value in manifest.
  aapt: warning: string 'font_type_china_select_title' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: de en_AU en_GB en_IE en_US es_US fl it ko tr zh_CN
  aapt: warning: string 'font_type_japan_select_title' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: de en_AU en_GB en_IE en_US es_US fl it ko tr zh_CN
  aapt: warning: string 'please_type_passphrase' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_certificate' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_context_menu_change_password' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_context_menu_change_wapi_certificate' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_context_menu_connect' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_context_menu_forget' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_security_WAPI_CERT' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_security_WAPI_PSK' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_security_short_WAPI_CERT' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_security_short_WAPI_PSK' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_as_cert' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_cancel_button' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_create_subdir' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_delet_subdir' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_install' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_install_button' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_as_dont_exist' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_as_format_is_wrong' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_as_name_is_empty' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_subdir_create_fail' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_subdir_exist' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_subdir_name_is_empty' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_titlebar' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_user_dont_exist' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_user_format_is_wrong' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_user_name_is_empty' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_uninstall' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_uninstall_button' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_certification_dont_exist' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_user_cert' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  I: Building apk file...
  C:\apktool>
   

  Các file đính kèm:

 23. mangemve1511

  mangemve1511 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  18
  Đã được thích:
  3
  Chào mọi người, em đang build file framework của note 4 dual. Khi build xong thì nó bị lỗi này là gì vậy ạ. Em đã if rồi.

  Lỗi này hiểu nôm na là không tìm thấy file APKTOOL5904516334277474694.tmp trong folder TEMP. Em vào folder này thì không thấy gì cả. Em không hiểu tại sao. Em đã sử dụng quyền administrator để chạy nhưng vẫn không được.

  Mọi người giúp em với ạ. Thanks!
   
 24. clapzen

  clapzen Th.Viên Premium

  Bài viết:
  493
  Đã được thích:
  375
  bạn thêm ảnh ọt vào đúng không
   
 25. mangemve1511

  mangemve1511 Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  18
  Đã được thích:
  3
  Không ạ, em chỉ việt hóa thôi. Dùng app APK Translation Wizard để việt hóa. Nhưng build lại thì bị lỗi. Em cũng không biết tại sao nửa.
   
 26. boylak21

  boylak21 Thành Viên Mới

  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Mình decom app chụp hình a better camera thì bị lỗi này là sao vậy anh em?
  Thử dùng Apk Manager V6.1 cũng không được
  [​IMG]
   
 27. clapzen

  clapzen Th.Viên Premium

  Bài viết:
  493
  Đã được thích:
  375
 28. boylak21

  boylak21 Thành Viên Mới

  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Mình if cũng vẫn báo lỗi bạn
   
 29. clapzen

  clapzen Th.Viên Premium

  Bài viết:
  493
  Đã được thích:
  375
 30. boylak21

  boylak21 Thành Viên Mới

  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  thanks. mình gửi cho bạn rồi đó
   
Đang tải...