1. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,949
  Đã được thích:
  5,238

  Thông tin phần vùng Xioami Redmi 3S (by-name)

  Mã:
  ~ # ls -l /dev/block/platform/soc/7824900.sdhci/by-name
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 DDR -> /dev/block/mmcblk0p15
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 aboot -> /dev/block/mmcblk0p19
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 abootbak -> /dev/block/mmcblk0p20
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 apdp -> /dev/block/mmcblk0p45
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 boot -> /dev/block/mmcblk0p21
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 cache -> /dev/block/mmcblk0p25
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 cmnlib -> /dev/block/mmcblk0p39
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 cmnlib64 -> /dev/block/mmcblk0p41
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 cmnlib64bak -> /dev/block/mmcblk0p42
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 cmnlibbak -> /dev/block/mmcblk0p40
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 config -> /dev/block/mmcblk0p29
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 cust -> /dev/block/mmcblk0p48
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 devcfg -> /dev/block/mmcblk0p10
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 devcfgbak -> /dev/block/mmcblk0p11
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 devinfo -> /dev/block/mmcblk0p23
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 dip -> /dev/block/mmcblk0p33
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 dpo -> /dev/block/mmcblk0p47
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 dsp -> /dev/block/mmcblk0p12
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 30 05:48 fsc -> /dev/block/mmcblk0p2
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 fsg -> /dev/block/mmcblk0p16
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 keymaster -> /dev/block/mmcblk0p43
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 keymasterbak -> /dev/block/mmcblk0p44
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 keystore -> /dev/block/mmcblk0p28
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 limits -> /dev/block/mmcblk0p31
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 lksecapp -> /dev/block/mmcblk0p37
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 lksecappbak -> /dev/block/mmcblk0p38
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 mcfg -> /dev/block/mmcblk0p36
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 mdtp -> /dev/block/mmcblk0p34
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 misc -> /dev/block/mmcblk0p27
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 30 05:48 modem -> /dev/block/mmcblk0p1
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 modemst1 -> /dev/block/mmcblk0p13
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 modemst2 -> /dev/block/mmcblk0p14
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 mota -> /dev/block/mmcblk0p32
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 msadp -> /dev/block/mmcblk0p46
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 oem -> /dev/block/mmcblk0p30
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 persist -> /dev/block/mmcblk0p26
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 recovery -> /dev/block/mmcblk0p22
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 30 05:48 rpm -> /dev/block/mmcblk0p6
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 30 05:48 rpmbak -> /dev/block/mmcblk0p7
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 30 05:48 sbl1 -> /dev/block/mmcblk0p4
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 30 05:48 sbl1bak -> /dev/block/mmcblk0p5
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 sec -> /dev/block/mmcblk0p17
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 splash -> /dev/block/mmcblk0p18
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 30 05:48 ssd -> /dev/block/mmcblk0p3
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 syscfg -> /dev/block/mmcblk0p35
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 system -> /dev/block/mmcblk0p24
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 30 05:48 tz -> /dev/block/mmcblk0p8
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 Jan 30 05:48 tzbak -> /dev/block/mmcblk0p9
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 Jan 30 05:48 userdata -> /dev/block/mmcblk0p49
   
Đang tải...