1. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,949
  Đã được thích:
  5,238

  Xiaomi Mi Max Partition Layout

  Lệnh dump system Xiaomi Mi Max:
  Mã:
  # Backup:
  dd if=/dev/block/mmcblk0p64 bs=4096 of=/sdcard/system.img
  
  # Restore:
  dd if=/sdcard/system.img bs=4096 of=/dev/block/mmcblk0p64
  
  Lệnh dump full 4GB Xiaomi Mi Max (dump từ phần vùng 1 đến 64):
  Mã:
  dd if=/dev/block/mmcblk0 bs=4096 count=1114112 of=/sdcard/DUMP_MiMax_64.img

  Thông tin bảng phần vùng gpt đầy đủ của Xiaomi Mi Max:

  Mã:
  Logical sector size: 512 bytes
  
  Disk identifier (GUID): 98101B32-BBE2-4BF2-A06E-2BB33D000C20
  Partition table holds up to 68 entries
  First usable sector is 34, last usable sector is 61071326
  Partitions will be aligned on 2-sector boundaries
  Total free space is 0 sectors (0 bytes)
  
  Number Start (sector)  End (sector) Size    Code Name
    1       34       39  3.0 KiB   8300 bk1
    2       40       47  4.0 KiB   FFFF fsc
    3       48       63  8.0 KiB   FFFF dpo
    4       64       127  32.0 KiB  FFFF sec
    5       128       255  64.0 KiB  FFFF ssd
    6       256       319  32.0 KiB  FFFF config
    7       320       383  32.0 KiB  FFFF limits
    8       384       399  8.0 KiB   8300 switch
    9       400       447  24.0 KiB  8300 bk2
   10       448       511  32.0 KiB  8300 bk3
   11       512       767  128.0 KiB  FFFF sdi
   12       768      1023  128.0 KiB  8300 bk4
   13      1024      1535  256.0 KiB  FFFF apdp
   14      1536      2047  256.0 KiB  FFFF msadp
   15      2048      3071  512.0 KiB  FFFF mota
   16      3072      4095  512.0 KiB  FFFF syscfg
   17      4096      6143  1024.0 KiB FFFF DDR
   18      6144      8191  1024.0 KiB FFFF keystore
   19      8192      9215  512.0 KiB  FFFF frp
   20      9216      9727  256.0 KiB  FFFF devcfg
   21      9728      10239  256.0 KiB  FFFF devcfgbak
   22      10240      11263  512.0 KiB  FFFF pmic
   23      11264      12287  512.0 KiB  FFFF pmicbak
   24      12288      16383  2.0 MiB   FFFF sbl1
   25      16384      20479  2.0 MiB   FFFF sbl1bak
   26      20480      22527  1024.0 KiB FFFF rpm
   27      22528      24575  1024.0 KiB FFFF rpmbak
   28      24576      26623  1024.0 KiB FFFF hyp
   29      26624      28671  1024.0 KiB FFFF hypbak
   30      28672      30719  1024.0 KiB FFFF cmnlib
   31      30720      32767  1024.0 KiB FFFF cmnlibbak
   32      32768      34815  1024.0 KiB FFFF cmnlib64
   33      34816      36863  1024.0 KiB FFFF cmnlib64bak
   34      36864      38911  1024.0 KiB FFFF keymaster
   35      38912      40959  1024.0 KiB FFFF keymasterbak
   36      40960      49151  4.0 MiB   FFFF tz
   37      49152      57343  4.0 MiB   FFFF tzbak
   38      57344      61439  2.0 MiB   FFFF aboot
   39      61440      65535  2.0 MiB   FFFF abootbak
   40      65536      73727  4.0 MiB   FFFF fsg
   41      73728      81919  4.0 MiB   FFFF modemst1
   42      81920      90111  4.0 MiB   FFFF modemst2
   43      90112      98303  4.0 MiB   FFFF misc
   44      98304     106495  4.0 MiB   FFFF mcfg
   45     106496     108543  1024.0 KiB FFFF devinfo
   46     108544     110591  1024.0 KiB FFFF dip
   47     110592     114687  2.0 MiB   FFFF sti
   48     114688     131071  8.0 MiB   8300 logo
   49     131072     344063  104.0 MiB  0700 modem
   50     344064     346111  1024.0 KiB FFFF bluetooth
   51     346112     348159  1024.0 KiB 8300 bk5
   52     348160     352255  2.0 MiB   8300 bk6
   53     352256     360447  4.0 MiB   8300 bk7
   54     360448     393215  16.0 MiB  FFFF oops
   55     393216     458751  32.0 MiB  FFFF splash
   56     458752     524287  32.0 MiB  FFFF mdtp
   57     524288     589823  32.0 MiB  FFFF persist
   58     589824     655359  32.0 MiB  0700 dsp
   59     655360     786431  64.0 MiB  FFFF oem
   60     786432     917503  64.0 MiB  FFFF boot
   61     917504     1048575  64.0 MiB  FFFF recovery
   62     1048576     1572863  256.0 MiB  FFFF cache
   63     1572864     2621439  512.0 MiB  8300 cust
   64     2621440     8912895  3.0 GiB   FFFF system
   65     8912896    61071326  24.9 GiB  FFFF userdata

  Thông tin bảng phần vùng by-name đầy đủ của Xiaomi Mi Max:
  Mã:
  ~ # ls -l /dev/block/platform/7824900.sdhci/by-name
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 DDR -> /dev/block/mmcblk0p17
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 aboot -> /dev/block/mmcblk0p38
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 abootbak -> /dev/block/mmcblk0p39
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 apdp -> /dev/block/mmcblk0p13
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 May 19 23:22 bk1 -> /dev/block/mmcblk0p1
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 May 19 23:22 bk2 -> /dev/block/mmcblk0p9
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 bk3 -> /dev/block/mmcblk0p10
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 bk4 -> /dev/block/mmcblk0p12
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 bk5 -> /dev/block/mmcblk0p51
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 bk6 -> /dev/block/mmcblk0p52
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 bk7 -> /dev/block/mmcblk0p53
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 bluetooth -> /dev/block/mmcblk0p50
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 boot -> /dev/block/mmcblk0p60
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 cache -> /dev/block/mmcblk0p62
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 cmnlib -> /dev/block/mmcblk0p30
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 cmnlib64 -> /dev/block/mmcblk0p32
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 cmnlib64bak -> /dev/block/mmcblk0p33
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 cmnlibbak -> /dev/block/mmcblk0p31
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 May 19 23:22 config -> /dev/block/mmcblk0p6
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 cust -> /dev/block/mmcblk0p63
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 devcfg -> /dev/block/mmcblk0p20
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 devcfgbak -> /dev/block/mmcblk0p21
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 devinfo -> /dev/block/mmcblk0p45
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 dip -> /dev/block/mmcblk0p46
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 May 19 23:22 dpo -> /dev/block/mmcblk0p3
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 dsp -> /dev/block/mmcblk0p58
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 frp -> /dev/block/mmcblk0p19
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 May 19 23:22 fsc -> /dev/block/mmcblk0p2
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 fsg -> /dev/block/mmcblk0p40
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 hyp -> /dev/block/mmcblk0p28
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 hypbak -> /dev/block/mmcblk0p29
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 keymaster -> /dev/block/mmcblk0p34
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 keymasterbak -> /dev/block/mmcblk0p35
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 keystore -> /dev/block/mmcblk0p18
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 May 19 23:22 limits -> /dev/block/mmcblk0p7
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 logo -> /dev/block/mmcblk0p48
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 mcfg -> /dev/block/mmcblk0p44
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 mdtp -> /dev/block/mmcblk0p56
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 misc -> /dev/block/mmcblk0p43
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 modem -> /dev/block/mmcblk0p49
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 modemst1 -> /dev/block/mmcblk0p41
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 modemst2 -> /dev/block/mmcblk0p42
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 mota -> /dev/block/mmcblk0p15
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 msadp -> /dev/block/mmcblk0p14
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 oem -> /dev/block/mmcblk0p59
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 oops -> /dev/block/mmcblk0p54
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 persist -> /dev/block/mmcblk0p57
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 pmic -> /dev/block/mmcblk0p22
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 pmicbak -> /dev/block/mmcblk0p23
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 recovery -> /dev/block/mmcblk0p61
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 rpm -> /dev/block/mmcblk0p26
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 rpmbak -> /dev/block/mmcblk0p27
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 sbl1 -> /dev/block/mmcblk0p24
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 sbl1bak -> /dev/block/mmcblk0p25
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 sdi -> /dev/block/mmcblk0p11
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 May 19 23:22 sec -> /dev/block/mmcblk0p4
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 splash -> /dev/block/mmcblk0p55
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 May 19 23:22 ssd -> /dev/block/mmcblk0p5
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 sti -> /dev/block/mmcblk0p47
  lrwxrwxrwx  1 root   root      20 May 19 23:22 switch -> /dev/block/mmcblk0p8
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 syscfg -> /dev/block/mmcblk0p16
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 system -> /dev/block/mmcblk0p64
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 tz -> /dev/block/mmcblk0p36
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 tzbak -> /dev/block/mmcblk0p37
  lrwxrwxrwx  1 root   root      21 May 19 23:22 userdata -> /dev/block/mmcblk0p65
  
   

  Các file đính kèm:

  Lần sửa cuối: 20 Tháng 5 2016
 2. thinhatk

  thinhatk Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  5
  Cũng đang hì hục cày em này. Bác @Mạnh_IT có tools nào để chế em này share mình với :D
   
  MạnhIT thích bài này.
 3. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,949
  Đã được thích:
  5,238
  Cũng đang ngâm
   
  thinhatk thích bài này.
 4. thinhatk

  thinhatk Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  5
  Mình dùng IOIODeOdexer để deodex ok nhưng file framework-ext-res.apk mình decomplie xong chỉnh chọt rồi Complie lại bằng apktool 2.0.2 không được. bác check giùm mình với 2016-05-30_084045.jpg
   
 5. MạnhIT

  MạnhIT Không gì không thể ! Thành Viên BQT Administrative

  Bài viết:
  3,949
  Đã được thích:
  5,238
  thử apktool 2.1.1
   
  thinhatk thích bài này.
 6. thinhatk

  thinhatk Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  5
  Mình vừa thử rồi vẫn lỗi. ( Mình chỉ thay file apktool2.1.1.jar vào file của bạn thôi ). Bác có file Việt hóa chưa cho mình xin mình nạp vô. chưa việt hóa hết thì mình cày tiếp chớ cày từ đầu tớ mới vọc nên chưa có nhiều kinh nghiệm :( Untitled.png
   
 7. o0onho0o

  o0onho0o Th.Viên Chính Thức

  Bài viết:
  75
  Đã được thích:
  0
Đang tải...